Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Veterinarski glasnik

 
 
Časopis:                                          VETERINARSKI GLASNIK
Elektronska arhiva časopisa        "VETERINARSKI GLASNIK"
Izdavač:                                   Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Glavni i odgovorni urednik:           Prof. dr Vitomir Ćupić

Uređivački odbor:                       Vojin Ivetić, Milovan Jovičin, Vera Katić, Horea Šamanc,  
                                              Sanja Kovačević-Aleksić, Zoran Kulišić, Zoran Rašić, 
                                              Vesna Matekalo-Sverak, Jadranka Tijanić, Dragiša Trailović
 

 Časopis “Veterinarski glasnik” izlazi od 1904. godine kao organ Marveno-lekarskog udruženja Kraljevine Srbije. Prekidi u izlaženju časopisa bili su od 1912. do 1919. godine i od 1941. do 1947. godine. Od 1920. do 1941. godine izlazi kao “Jugoslovenski Veterinarski Glasnik” časopis Jugoslovenskog Veterinarskog Udruženja, a od 1947. godine izdavač časopisa je Savez veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije. Raspadom SFRJ dolazi do krize u izlaženju, koju Fakultet veterinarske medicine u Beogradu prevazilazi 1993. godine odlukom da preuzme izdavanje časopisa i tako održi kontinuitet izlaženja najstarijeg časopisa iz oblasti veterinarske medicine na ovim prostorima. Sto godina od izlaženja prvog broja obeleženo je 2004. godine. Veterinarska komora Srbije, kao suizdavač, obavlja sve poslove redakcije časopisa, tehničko uređivanje, lektorisanje, korekturu, materijalno-finansijsko poslovanje i ekspediciju časopisa.

Prema kategorizaciji Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije “Veterinarski glasnik” pripada grupi “vodećih nacionalnih časopisa” (R61), objavljuje originalne naučne radove, pregledne radove, prethodna saopštenja i stručne radove, kao i radove koji se svrstavaju prema rubrikama u stručne priloge, radove iz prakse i istorije veterinarske medicine, objavljuje osvrte, mišljenja, prikaze knjiga i ima posebnu rubriku “standardizacija terminologije veterinarske medicine”.

Redakciju časopisa čine priznati naučni radnici. Već godinama se pri uređenju časopisa poštuju standardi koje je propisala Narodna biblioteka Srbije: kategorizacija radova, kratak sadržaj na ruskom i engleskom jeziku, ključne reči, UDK i ISBN broj. U časopisu se objavljuju i radovi stranih autora na engleskom jeziku. Svi radovi podležu recenziji dva eminentna stručnjaka ili naučna radnika iz oblasti koju rad obrađuje. Časopis se razmenjuje ili šalje besplatno na 42 adrese u inostranstvu, a citira u više referentnih časopisa.

 
Periodika izlaženja:    šest brojeva godišnje (trenutno tri dvobroja, sa tendencijom da to budu
četiri broja i jedan dvobroj, što će zavisiti od materijalnih mogućnosti I
broja kvalitetnih radova)

 

Tiraž:                     300 primeraka

 
Godišnja pretplata:     za pravna lica 6.000 dinara
                             za individualne pretplatnike 2000 dinara
                             za inostranstvo 200 $
 
Adresa redakcije:      Fakultet veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu,
                                    za “Veterinarski glasnik”,
                             11000 Beograd, Bulevar oslobođenja 18,
tel/faks: 011/2684-597, 2687-475
                             e-mail: vetglasnik@vet.bg.ac.rs

                             Tekući račun: Komercijalna banka AD Beograd 205-2982-66

Radove slati isključivo na E-mail adresu: vetglasnik@vet.bg.ac.rs


Računarska mreža fakulteta |Webmail