Navigacija

14D1O01 - Molekularna biologija ćelije

Specifikacija predmeta
Naziv Molekularna biologija ćelije
Akronim 14D1O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Anita Radovanović
 2. prof. dr Ivan Jovanović
 3. prof. dr Ninoslav Đelić
 4. prof. dr Dušan Mišić
 5. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 6. prof. dr Zoran Stanimirović
 7. prof. dr Jevrosima Stevanović
 8. prof. dr Danica Marković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta obavezan
   Uslov
   Cilj predmeta Da se studenti upoznaju sa principima i mehanizmima funkcionisanja ćelija na molekulskom nivou; da steknu znanja iz oblasti biologije ćelije neophodnih za usavršavanje i istraživački rad u savremenoj biomedicini
   Ishod Da studenti steknu znanja koja se odnose na: - građu i funkciju ćelije na molekulskom nivou - interakciju među organelama i mehanizme transporta unutar ćelije - mehanizme komunikacije među ćelijama eukariotskih organizama - molekulske osnove razvića i diferencijacije ćelija -molekulske osnove kancerogeneze - metode i tehnike molekularne biologije ćelije
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Poreklo i funkcionalna organizacija prokariotskih i eukariotskih ćelija (ćelijski odeljci i topološki odnosi; metode za razdvajanje i prečišćavanje ćelija i organela); Ćelijska membrana (građa i funkcija komponenti membrane; transport kroz membranu); Jedro (omotač i lamina; kompleks pora, transport kroz pore; jedarce i obrazovanje subjedinica ribozoma); Građa i osobine genetskog materijala (osobine molekula i organizacija DNK; replikacija, popravka i rekombinacija DNK prokariota i eukariota; ekspresija genetičkih informacija; kontrola ekspresije gena; osnovne genetske tehnike); Građa, sinteza, sortiranje i promet proteina u ćeliji (endoplazmin retikulum; Goldži sistem); Interakcija među organelama i vezikularni transport; Mitohondrije (građa i funkcija; genom; transport proteina u mitohondrije); Citoskelet i pokretanje ćelija; Komunikacija među ćelijama (signalni molekuli; receptori; sistemi prenošenja signala); Kontrola ćelijskog ciklusa, starenje i smrt ćelija; Molekulske osnove razvića i diferencijacije (genetski potencijal ranih blastomera; mehanizmi kontrole diferencijacije ćelija tokom rane embriogeneze; epigenetski mehanizmi kontrole ekspresije gena); Molekulska osnova kancerogeneze.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.: Molecular Biology of the Cell, 6th ed., Garland Science, Taylor & Francis Group, New York, 2015
   2. Berg et al, Biochemistry, 5th ed, Freeman & Co, 2002
   3. Mihailović M, Jovanović M.: Biohemija, 5 izdanje, Naučna KMD, Beograd, 2008
   4. Gledić D.: Veterinarska histologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd 2012
   5. Ross M.H., Pawlina W.: Histology: A Text And Atlas With Correlated Cell and Molecular Biology,6th ed., Wolters Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, 2011
   6. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D, Darnell J, Molecular Cell Biology, 4th ed, WH Freeman Co, New York, 2000
   7. Cooper GM, The Cell - A Molecular Approach, ASM Press, Washington DC, 1997
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava priprema seminarskog rada, javno izlaganje i odbrana
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20