Navigacija

14D1O03 - Metodologija naučnoistraživačkog rada

Specifikacija predmeta
Naziv Metodologija naučnoistraživačkog rada
Akronim 14D1O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vitomir Ćupić
 2. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 3. prof. dr Miodrag Lazarević
 4. prof. dr Milorad Mirilović
 5. prof. dr Vanja Krstić
 6. prof. dr Nevenka Aleksić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
   Uslov upisan semestar u kome se sluša ispit
   Cilj predmeta da studentima polaznicima poslediplomskih doktorskih studija pruži osnovna znanja o svim do danas poznatim naučnim metodama, kako bi na što brži i jednostavniji način stigli do istine, odnosno rešenja nekog naučnog problema; kako stvoriti naučno delo i kako nakon toga to naučno delo napisati i objaviti
   Ishod Nakon uspešno završenog kursa studenti bi trebali da: samostalno kreiraju i učestvuju u izvođenju naučnoistraživačkog eksperimenta, samostalno objašnjavaju dobijene rezultate i iste samostalno pripremaju za prezentaciju na skupovima ili za objavljivanje u naučnim časopisima
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave predmetaTeorijska nastava Nauka (definicija, predmet, cilj, klasifikacija) i istraživanje; Naučni metod (problem, hipoteza, ciljevi i značaj istraživanja, verifikacija hipoteze i naučno objašnjenje); Primena računara u naučnoistraživačkom radu; Naučna informacija i naučna komunikacija; Sudbina naučne informacije, pisanje i objavljivanje izveštaja o naučnom istraživanju; Vrste naučnih dela, izlaganje .....
   Sadržaj praktične nastave Rad na pripremi ogleda i izradi dizajna eksperimenta, obradi rezultata, pisanju rada, korekcciji rada i načinu prezentacije rezultata (izlaganje rada).
   Literatura
   1. Savić D. Jovan 1995, Kako napisati objaviti i vrednovati naučno delo u biomedicini. Kultura, Beograd.
   2. Savić D. Jovan 1995, Kako stvoriti naučno delo u biomedicini. GKP SavPO, Stara Pazova
   3. Sarić M. 1990, Opšti principi naučnog rada. Naučna knjiga. Beograd
   4. Pantelić D 1997, Naučni metod, Vojnoizdavački zavod, Beograd;
   5. Đurić M. 1995, Eksperiment. Defektološki fakultet, Beograd.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava; izrada seminarskih radova; vežbanje (rad na računaru, pretraživanje na internetu, elektronska komunikacija, kreiranje eksperimenta, pisanje rada, korekcija rada, prezentacija rada).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20