Navigacija

14D1O05 - Biostatistika i informatika u biomedicinskim naukama

Specifikacija predmeta
Naziv Biostatistika i informatika u biomedicinskim naukama
Akronim 14D1O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milorad Mirilović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta obavezan
   Uslov
   Cilj predmeta Sticanje znanja i savladavanje statističkih metoda za analizu rezultata istraživanja, sprovođenja epidemiološkog praćenja, genetičkih ispitivanja. Dizajn i analiza kliničkih istraživanja u veterinarskoj medicini. Planiranje eksperimenta.
   Ishod Student je osposobljen za samostalnu primenu statističkih operacija u svakodnevnom radu i pri analizi eksperimentalnih rezultata. Sposoban je samostalno da kreira i postavi eksperiment. Očekuje se da studenti mogu da pokažu konkretno razumevanje pri primeni softverskog paketa za izračunavanje statističkih vrednosti i samostalno izvedu statističku analizu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Tabele i grafikoni. Mere centralne tendencije i varijacija. Teorijske distribucije. Uzorak. Intervali poverenja. Parametrijska i neparametrijska statistika. Testiranje statističkih hipoteza.. Analiza varijanse.. Analiza trenda. Korelaciona analiza. Linearna regresija. Krivolinijska, višestruka regresija i korelacija. Multivarijacione metode. – faktorska i diskriminaciona analiza. Informatika.
   Sadržaj praktične nastave Izračunavanje statističkih parametara pomoću softvera.
   Literatura
   1. Marinković Erić Jelena, Dotlić R., Janošević Slobodanka, Kocev N., Gajić M., Ile Tatjana, Stanisavljević D., Babić D.: Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka, Medicinski Fakultet, Beograd 2001;
   2. Auget J. L., Balakrishnan N., Mesbah M., Molenberghs G.: Advances in Statistical Methods for the Health Sciences, BirkhaЁuser Boston, 2007;
   3. Mirilović M.: Biostatistika sa informatikom, praktikum, Fakultet veterinatske medicine, Beograd, 2013;
   4. Lovrić M.: Metodi neparametrijskog statističkog zaključivanja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2005.
   5. Ceranić S.: Informacioni sistemi u poljoprivredi: Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2002;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna teorijska nastava uz korišćenje multimedijalnih prezentacija, praktični rad na računaru. Seminarski rad uz samostalno korišćenje literature, elektronskih baza podataka i statističke analize dobijenih rezultata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 10