Navigacija

14D1O06 - Veterinarska imunologija

Specifikacija predmeta
Naziv Veterinarska imunologija
Akronim 14D1O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
   Uslov upisan 2. semestar
   Cilj predmeta Sticanje znanja o imunitetu i imunološkim faktorima, antigenima,organizaciji imunološkog sistema, antitelima, komplementu,limfocitima,imunološkim reakcijama i njihovoj regulaciji, imunitetu fetusa i mladunčadi, reakcijama antigena i antitela, mehanizmima odbrane organizma od infekcija izazvanih bakterijama, gljivicama i virusima, imunološkoj toleranciji i imunosupresiji, alergijama i autoimunitetu.
   Ishod Student treba da stekne osnovna znanja o imunitetu i imunološkom faktorima,antigenima, organizaciji imunološkog sistema,antitelima,komplementu,limfocitima,imunitetu fetusa i mladunčadi,reakcijama antigena i antitela, mehanizmima odbrane organizma od infekcija izazvanih bakterijama,gljivicama i virusima, imunomodulaciji, alergijama i autoimunitetu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Veterinarska imunologija se bavi izučavanjem imuniteta i imunoloških faktora,organizacije imunološkog sistema,antigena,antitela,komplementa,limfocita,imunoloških reakcija organizma,imunološkog sistema fetusa i mladunčadi,mehanizmima odbrane organizma od infekcija izazvanih patogenim mikroorganizmima,imunološke tolerancije,imunomodulacije,reakcija preosetljivosti i autoimuniteta.
   Sadržaj praktične nastave SIR
   Literatura
   1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
   2. B. M. Mihajlović (1983) Opšta mikrobiologija sa osnovama imunologije 2.
   3. B.M.Mihajlović (1987) Mikrobiologija III-rikecije i virusi.
   4. Jan Tizzard (2000) Veterinary immunology. Saunders.
   5. Abdul K. Abbas (2005) Cellular and molecular immunology, 6 th ed. Saunders.
   6. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter K. (2002) Molecular biology of the cell - fourth edition. Garland Science.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave 1. Teorijska nastava, 2.Seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20