Navigacija

14D1O07 - Nervni i humoralni mehanizmi regulacija

Specifikacija predmeta
Naziv Nervni i humoralni mehanizmi regulacija
Akronim 14D1O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Danijela Kirovski
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
 3. doc. dr Olivera Valčić
 4. prof. dr Dragan Gvozdić
 5. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 6. prof. dr Natalija Fratrić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
   Uslov upisan semestar u kome se sluša ispit
   Cilj predmeta Da studentima približi ulogu nervnog sistema u regulaciji i kontroli funkcije drugih organskih sistema , da osposobi studenta za kompleksno sagledavanje humoralne regulacije i kontrole organskih sistema i tkiva, da dopuni znanja studenata o brojnim biološkim molekulima, što je neophodno da bi studenti mogli da shvate različita patološka stanja, da omogući efikasno usvajanje znanja o raznim integralnim regulacijama značajnim za funkcionisanje organskih sistema (hematopoetskog, kardiovaskularnog, digestivnog, respiratornog, endokrinog), što predstavlja osnovu za razumevanje njihovih promena tokom bolesti, da omogući uspešno usvajanje znanja na predmetima narednih godina studija
   Ishod Da zna na koji način su regulisane funkcije organa i organskih sistema, da razume njihovu povezanost i da ume da primeni stečeno znanje prilikom rešavanja različitih problema u eksperimentalnom i praktičnom radu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Integrativna uloga somatskog i nervnog sistema u regulacijama fizioloških i patofozioloških stanja. Mehanizmi nastanka bola. Sinaptička transmisija, neurotransmiteri, neuromodulatori. Signalni molekuli, hormoni, prohormoni, parahormoni. Mehanizam regulacije koncentracije hormona u cirkulaciji. Hormonski receptori. Endogena biološki aktivna jedinjenja i njihov značaj u patološkim procesima. Humoralna regulacija hematopoeze, regulacija angiogeneze, klinički značaj ispitivanja u fiziološkim i patofiziološkim stanjima. Osvrt na energetski metabolizam i njegovu regulaciju. Nervna i humoralna regulacija funkcije digestivnog trakta, kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Nervna i humoralna regulacija reprodukcije. Funkcionalno ispitivanje endokrinog sistema. Fiziologija i patofiziologija stresa, sa posebnim osvrtom na uticaj stresne reakcije na imunski sistem i metabolizam
   Sadržaj praktične nastave SIR
   Literatura
   1. Patološka fiziologija domaćih životinja. Božić T, 2007, Beograd
   2. Veterinarska fiziologija,Stojić V, 2010, IV izd, Naučna KMD, Beograd
   3. Harperş Illustrated Biochemistry, Murrey et al,2003, 26th edition, Lange Medical Books, USA,
   4. Physiology, 5th ed,Levy MN, Koppen BM and Stanton BA, 2004, Mosby, USA
   5. Medical Physiology, A Cellular and Molecular Approach, Boron WF and Baulpaep EL, 2003, Saunders, USA
   6. The biology of animal stress, 2005, ed GP Moberg & JA Mench, USA
   7. Stress Phisiology in Animals, 2000, ed Paul HM Balm, USA
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava; seminarski radovi, javno izlaganje i diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20