Navigacija

14D2I03 - EKG i EHO dijagnostika

Specifikacija predmeta
Naziv EKG i EHO dijagnostika
Akronim 14D2I03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Predrag Stepanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da se studenti poslediplomskih doktorskih studija osposobe za kvalitetno izvođenje pregleda kardiološkog pacijenta, primenu specijalnih metoda pregleda kao što su EKG i ultrasonografski pregled srca, postavljanje tačne dijagnoze i primenu adekvatne terapije uz sprovođenje određenih dijetetskih i profilaktičkih mera.
   Ishod Po završenom kursu, studenti treba da budu osposobljeni za tumačenje EKG-a, izvođenje i procenu ehosonografskog nalaza
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave pregled kardioloških pacijenata, hematološka i biohemijska ispitivanja, rendgen, EKG, registrovanje impulsa, paroksizmalna tahikardija, ekstrasistole, srčani blok, merenja amplituda i intervala, elektrofiziologija depolarizacije, monitoring, EXO, fizički principi UZ dijagnostike, EXO dijagnostika urođenih oboljenja, interpretacija EXO, pisanje EXO izveštaja, nalaz na krvnim sudovima, perikardiocenteza
   Sadržaj praktične nastave Rad sa pacijentima i SIR
   Literatura
   1. Textbook of canine and feline cardiology, Principles and clinical practise; Fox, Sisson, Moise; 1999
   2. A textbook of cardiovascular medicine 9 th; Braunvald E; 2012
   3. Small Animal Diagnostic Ultrasound, Hardcover; Mattoon JS, Nyland TG; 2002
   4. An Attlas and Textbook of Diagnostic Ultrasonography of the Dog and Cat; Cordula PN; 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktična nastava u ambulanti
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10