Navigacija

14D2I04 - Metodologija kliničkih ispitivanja

Specifikacija predmeta
Naziv Metodologija kliničkih ispitivanja
Akronim 14D2I04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Vitomir Ćupić
 3. prof. dr Saša Trailović
 4. prof. dr Marijana Vučinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Upoznavanje sa vrstama kliničkih istraživanja u veterinarskoj medicini, specifičnostima u kliničkim i eksperimentalnim istraživanjima na različitim vrstama životinja, metodama istraživanja, standardima i etičkim principima u kliničkim istraživanjima.
   Ishod Student treba da zna vrste i metode kliničkih ispitivanja, specifičnosti ispitivanja na pojedinim vrstama životinja, način ekstrapolacije rezultata sa jedne vrste životinja na drugu, razume principe dobrobiti životinja, poznaje eksperimentalne modele i ume da isplanira i postavi ogled na odabranim životinjama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Naučnoistraživački rad u kliničkoj patologiji i terapiji životinja. Vrste kliničkih ispitivanja. Epizootiološke metode ispitivanja. Kliničko ispitivanje lekova. Izbor oglednih životinja, ekstrapolacija rezultata sa jedne vrste na drugu vrstu životinja i čoveka. Dobrobit životinja i naučno-istraživački rad. Etički principi i klinička ispitivanja na životinjama. Planiranje i realizacija kliničkih ispitivanja.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Ruxton GD, Colegrave N, 2016, Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima, Medicinska naklada, Zagreb, 2016.
   2. Savić JD, 2001, Kako napisati, objaviti i vrednovati naučno delo u biomedicini, Kultura, Beograd.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20