Navigacija

14D2I05 - Metode ispitivanja namirnica

Specifikacija predmeta
Naziv Metode ispitivanja namirnica
Akronim 14D2I05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Mirjana Dimitrijević
 2. prof. dr Neđeljko Karabasil
 3. prof. dr Snežana Bulajić
 4. prof. dr Dragan Vasilev
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov nema uslova
   Cilj predmeta Teorijsko i praktično upoznavanje sa klasičnim senzornim, hemijskim, fizičkohemijskim metodama ispitivanja namirnica, kao i sa savremenim instrumentalnim metodama i brzim metodama utvrđivanja patogena u hrani. Izbor metoda prema problemu i pravilno tumačenje rezultata. Upotreba računara u laboratoriji za ispitivanje hrane.
   Ishod Student treba da ume da uzme uzorak u zavisnosti od nameravanog ispitivanja, da zna da odabere metodu ispitivanja prema očekivanom ishodu i da razume korišćenje računara pri obradi rezultata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uzorkovanje, pakovanje, transport i čuvanje uzoraka. Usitnjavanje, homogenizovanje, odmeravanje uzorka. Propratna dokumentacija. Izbor metoda i redosleda ispitivanja. Metode senzorne analize. Kvalitativna i kvantitativna analiza. Osnovne hemijske analize hrane, turbidometrija, nefelometrija, pH -metrija. Hromatografske metode Brze metode da dokazivanje patogena u hrani.
   Sadržaj praktične nastave Izbor, obuka i trening ocenjivača senzornih svojstava. Priprema uzoraka. Metode senzorne analize: Standardne metode za ispitivanje sastava i fizičko hemijskih osobina namirnica. Spektrofotometrijske metode. Metode za detekciju, određivanje broja i izolaciju patogenih mikroorganizama iz hrane i metode za njihovu identifikaciju .
   Literatura
   1. Teodorović Vlado, Bunčić Olivera, Karabasil Neđeljko, Dimitrijević Mirjana, Vasilev Dragan, Higijena i tehnologija mesa, Naučna KMD, Beograd, 2012
   2. Baltić Milan, Karabasil Neđeljko, 2011, Kontrola namirnica animalnog porekla, Beograd
   3. Katić Vera, Praktikum iz higijene mleka, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2007
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije). Praktičan rad se izvodi u laboratoriji Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 10
   Projekti 20
   Kolokvijumi
   Seminari