Navigacija

14D2I06 - Metode mikrobiološke i imunološke dijagnostike

Specifikacija predmeta
Naziv Metode mikrobiološke i imunološke dijagnostike
Akronim 14D2I06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Dušan Mišić
 4. prof. dr Jakov Nišavić
 5. prof. dr Marina Radojičić
 6. doc. dr Andrea Radalj
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan 4 semestar
   Cilj predmeta Sticanje znanja o mikrobiološkim i imunološkim metodama koje se koriste u mikrobiološkoj dijagnostici radi identifikacije izolovanih mikroorganizama, odnosno sticanja uvida u imunološki status inficiranih, obolelih i imunizovanih jedinki.
   Ishod Student treba da zna da izvrši uzorkovanje, pakovanje i slanje materijala na pregled, da zna da koristi mikroskop, da zna da pripremi preparate i da morfološki identifikuje bakterije i plesni, da zna da izvrši izolaciju mikroorganizama u čistoj kulturi, da zna da izvrši identifikaciju izolovanog mikroorganizma primenom klasičnih metoda ili automatskih ID sistema, da zna osnovne principe izvođenja aglutinacije, precipitacije, RVK, ELISA, HA, HI i da zna da interpretira dobijene rezultate, da zna da postavi primarnu kulturu tkiva, da zna da prepozna karakteristične CPE za pojedine vrste virusa, da zna principe izvođenja imunofluorescencije u virusološkoj dijagnostici.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Metode ispitivanja oblika i veličine kvasaca i plesni. Sterilizacija. Hranljive podloge. Obrada uzorka. Biohemijske reakcije. Metode izolacije i identifikacije aerobnih, anaerobnih i kapnofilnih baketrija najznačajnijih za veterinarsku medicinu. Metode izolacije i identifikacije najvažnijih plesni za veterinarsku medicinu. Metode izolacije i identifikacije nekih virusa značajnih za veterinarsku medicinu. Serološke reakcije. Molekularne metode u mikrobiologiji.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad u laboratoriji
   Literatura
   1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
   2. Ružica Ašanin, Krnjaić D., Milić N. (2014) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd
   3. Mihajlović BM (1983) Opšta mikrobiologija sa osnovama imunologije
   4. Marković BS (1983) Mikrobiologija II-bakterije, kvasci, plesni
   5. Mihajlović BM (1987) Mikrobiologija III- rikecije i virusi
   6. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
   7. Hirsh D.C., Zee Y.C. (1999) Veterinary Microbiology. Blackwell Science, Massachusetts, USA.
   8. Murphy F.A., Gibbs P.E.J., Horzinek M.C., Studdert M.J. (1999) Veterinary Virology. Academic Press, San Diego, California, USA.
   9. Jan Tizzard (2000) Veterinary immunology. Saunders
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave 1. Praktičan rad u laboratoriji. 2. Teorijska nastava 3. Seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20