Navigacija

14D2I08 - Metode ispitivanja ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima

Specifikacija predmeta
Naziv Metode ispitivanja ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima
Akronim 14D2I08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 2. prof. dr Danijela Kirovski
 3. prof. dr Dragan Gvozdić
 4. prof. dr Natalija Fratrić
 5. prof. dr Sunčica Borozan
 6. prof. dr Anita Radovanović
 7. prof. dr Danica Marković
 8. prof. dr Svetlana Milanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Cilj predmeta je da se studenti osposobe za osnovne procedure rada u laboratoriji pomoću kojih mogu kvalitetno da sakupe i sačuvaju uzorke i da steknu osnovna teoretska i praktična saznanja o različitim metodama koje mogu da se koriste u cilju ispitivanja strukture i funkcije ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima.
   Ishod Samostalnost studenta u prikupljanju i obradi uzorka, kao i mogućnost praktičnog kombinovanja laboratorijskih metoda u istraživačkom radu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Dobra laboratorijska praksa, laboratorijsko posuđe, pranje, sterilizacija. Pravljenje rastvora, pravljenje standardne krive. Metode uzorkovanja krvi, antikoagulansi, kratkotrajno i dugotrajno čuvanje uzoraka. Metode uzorkovanja različitih telesnih tečnosti. Metode uzorkovanja tkiva za biohemijske, imunohemijske i histološke analize. Metode uzorkovanja različitih organa za biohemijska i toksikološka ispitivanja. Metode bojenja krvnog razmaza i ćelija telesnih tečnosti. Histološke metode bojenja tkiva. Određivanje koncentracije proteina, izolovanje i prečišćavanje proteina, metode razdvajanja proteina: nativna i SDS PAGE elektroforeza, hromatografija. Metode dokazivanja specifičnih proteina: ELISA, RIA, western blot, imunodifuzija, imuhistohemija, imunocitohemija. Protočna citometrija. Određivanje aktivnosti enzima i izoenzimskih oblika spektrofotometrijski, citohemijski, histohemijski: alkalna fosfataza, laktat dehidrogenaza, enzimi jetre, kreatin kinaza, enzimi antioksidativne zaštite, b-galaktozidaza. Testovi hemostaze. Kultivacija ćelija u suspenziji. Funkcionalni testovi za matične ćelije hematopoeze. Testovi fagocitoze. Testovi migracije ćelija. Kultivacija adherentnih ćelija. Funkcionalni testovi za mezenhimalne matične ćelije. Određivanje vijabiliteta ćelija (tripan plavo, aneksin), Metode ispitivanja ćelijskog ciklusa, proliferativna aktivnost ćelija: MTT, HTT i LDH. Kontrola kvaliteta rada u laboratoriji, validacija rezultata, referentne vrednosti.
   Sadržaj praktične nastave Sve navedene teorijske jedinice
   Literatura
   1. Vunjak-Novaković G. i Freshney RI. Culture of Cells for Tissue Engineering. Wiley-Liss, 2006 (ISBN -13 978-0-471-62935-1);
   2. Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition Kenneth S. Latimer, (ISBN - 978-0-8138-2014-9)
   3. Suvarna, K. S., Layton, C., & Bancroft, J.D. (2012). Bancroft’s Theory and Practice of Histological Techniques (7th ed.).New York: Churchill Livingstone
   4. Švob M., Histološke i histokemijske metode. 1974. Svjetlost, Sarajevo
   5. Current Protocols Essential Laboratory Techniques, eds. Sean R. Gallagher and Emily A. Wiley, 2008, (Online ISBN: 9780470089941).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna teorijska nastava uz korišćenje multimedijalnih prezentacija, praktični rad u laboratoriji, samostalni eksperiment.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti 10
   Kolokvijumi 20
   Seminari