Navigacija

14D2I10 - Eksperimentalne metode u farmakologiji i toksikologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Eksperimentalne metode u farmakologiji i toksikologiji
Akronim 14D2I10
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Saša Trailović
 2. prof. dr Mirjana Milovanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan četvrti semestar
   Cilj predmeta Da se savladaju osnovne metode i tehnike u eksperimentalnoj farmakologiji i toksikologiji. Da se poznaje način izbora adekvatne metode istraživanja i njena pravilna primena. Da se savladaju specifične statističke metode obrade rezultata farmakoloških i toksikoloških istraživanja i da se ti rezultati pravilno prezentiraju.
   Ishod Kao ishod predmeta student mora da poznaje sve najznačajnije metode eksperimentalnihfarmakoloških i toksikoloških ispitivanja i da rezultate dobijene u ispitivanju obradi adekvatnim statističkim metodama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšti deo: Preračunavanja u farmakologi o toksikologiji; Rastvori: molarna koncentracija, procentna koncentracija, Određivanja doza i preračunavanja doza; Metode ispitivanja odnosa doze (koncentracije) i efekta leka (otrova). Metode farmakoloških ispitivanja na anesteziranim i neanesteziranim životinjama; Metode ispitivanja na izolovanim organima. Caenorhabditis elegans kao eksperimentalni model. Oprema za ispitivanja na izolovanim organima, merenja izometrijskih i izotoničnih kontrakcija. Specijalni deo Eksperimentalna farmakologija: Ispitivanja lekova koji deluju na CNS. Ispitivanja lekova koji deluju na periferni nervni sistem. Metode ispitivanja analgetika. Metode ispitivanja lekova na kardiovaskularnom sistemu. Metode ispitivanja lekova koji deluju na respiratorni sistem. Ispitivanja efekata lekova koji deluju na gastrointestinalni trakt. Ispitivanja lekova koji deluju na uterus. Ispitivanje lekova koja deluju na urinarni sistem. Ispitivanja lekova koji deluju na parazite. Farmakokinetički eksperimentalni modeli. Specijalni deo Eksperimentalna toksikologija: Metode ispitivanja akutne toksičnosti, subakutne toksičnost, hronične toksičnosti; Metode ispitivanja inhalacione toksičnosti; Metode ispitivanja dermalne toksičnosti; Metode isptivanja okularne toksičnosti; Metode ispitivanja dermalne iritacije; Metode ispitivanja toksičnosti na reprodukciju; Metode ispitivanja teratogenosti i genotoksičnosti; Metode ispitivanja kancerogenosti.
   Sadržaj praktične nastave Rad u farmakodinamskoj laboratoriji Katedre za farmakologiju i toksikologiju
   Literatura
   1. Varagić M.V., Milošević P.M. (2010) Farmakologija, Elit Medica, Beograd.
   2. PHARMACOLOGICAL EXPERIMENTS ON ISOLATED PREPARATIONS. By the Staff of the Department of Pharmacology, University of Edinburgh. Edinburgh and London: E. & S. Livingstone. 1968.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi, konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20