Navigacija

14D2I11 - Fiziologija i biohemija telesnih tečnosti

Specifikacija predmeta
Naziv Fiziologija i biohemija telesnih tečnosti
Akronim 14D2I11
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Danijela Kirovski
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
 3. prof. dr Natalija Fratrić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da studente detaljno upozna sa mehanizmima regulacije parametara homeostaze, sa poreklom, koncentracijom, poluživotom, metabolizmom i funkcijom sastojaka krvne plazme i seruma, eritrocita, leukocita i trombocita, limfe, likvora, tečnosti telesnih duplji, sperme, folikulske tečnosti, telesnih ekskreta, mleka i jaja; da olakša razumevanje i praćenje literature koja se odnosi na telesne tečnosti.
   Ishod Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja: detaljno poznavanje biohemijskog sastava i fizioloških uloga sastojaka telesnih tečnosti i poznavanje metoda za kvantitativnu i kvalitativnu detekciju organskih sastojaka telesnih tečnosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Poreklo, koncentracija, poluživot, metabolizam, funkcija i metode za kvantitativnu i kvalitativnu detekciju organskih i neorganskih sastojaka krvne plazme i seruma. Vrednosti, načini određivanja i mehanizmi regulacije parametara homeostaze Biohemijski sastav eritrocita i leukocita, metabolizam i funkcije. Vrste i funkcija faktora koagulacije i njihova funkcija. Poreklo, kvantitativne i kvalitativne karakteristike i funkcija sastojaka limfe i drenaža. Mehanizam nastanka, sastav, funkcija i načini uklanjanja viška tečnosti telesnih duplji. Proizvodnja, transport i funkcija CST; uklanjanje viška, vrednost intrakranijalnog pritiska i njeno određivanje. Nastanak, sastav, funkcija i razgradnja sastojaka kožnog maza. Sastav, fizičke, fizičkohemijske osobine i funkcija sastojaka semene plazme. Sastav, fizičke, fizičkohemijske osobine i funkcija sastojaka folikulske tečnosti. Nastanak jajeta, njegov transport, sastav, fizičke, fizičkohemijske osobine i funkcija različitih sastojaka. Proizvodnja, sastav, fizičke, fizičko-hemijske osobine i funkcija sastojaka telesnih ekskreta. Proizvodnja mleka, mehanizam izlučivanja
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske metoda predviđene programom pripreme seminarskog rada
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava; praktičan rad sa kandidatom radi savladavanja laboratorijskih metoda predviđenih programom; priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20