Navigacija

14D2I13 - Radijaciona higijena

Specifikacija predmeta
Naziv Radijaciona higijena
Akronim 14D2I13
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Branislava Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da studentima pruži detaljno i šire znanje o radioaktivnoj kontaminaciji životne sredine, sa posebnim osvrtom na stočnu hranu, životinje i njihove proizvode.
   Ishod Studenti treba da budu osposobljeni da preporuče različite adsorbente i ukažu na druge zaštitne mere u slučaju radioaktivne kontaminacije životinja; Treba da poznaju ponašanje biološki značajnih radionuklida u pojedinim karikama lanca ishrane i da budu upoznati sazakonskim propisima o dozvoljenim nivoima radioaktivne kontaminacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Mesto i uloga radijacione higijene u veterini. Radijaciono opterećenje i radijacioni rizik ljudi iz animalne proizvodnje: prirodna (primordijalna) i veštačka (antropogena) radioaktivnost. Normiranje tolerantnih nivoa kontaminacije životne sredine i uticaj prirodnih i tehnoloških postupaka na intezitet radijacionog faktora. Mogućnosti radioaktivne kontaminacije životne sredine. Biološki značajni radionuklidi i njihov toksikološki značaj u organizmu (resorpcija, transfer, depozicija i eliminacija). Prirodna i proizvedena radioaktivnost namirnica biljnog i animalnog porekla. Putevi i načini radioaktivne kontaminacije stočnih hraniva i kompletnih smeša. Organizacija rada veterinarske službe u uslovima povišene radioatkivne kontaminacije i preporuke veterinarima na terenu. Primena različitih adsorbenata u zaštiti domaćih i divljih životinja u slučaju povišene prirodne i proizvedene radioaktivnosti. Organizacija rada u ekstenzivnoj i intenzivnoj proizvodnji. Fabrike stočne hrane u slučaju pojave povišene radioaktivnosti. Način rada u mlekarama i klanicama, uz primenu odgovarajućih postupaka prerade u slučaju povećane radioaktivnosti. Bioindikatori i njihov značaj u praćenju prisustva prirodne i proizvedene radioaktivnosti. Modeli prognoze. Organizacija monitoringa i njegov značaj u davanju preporuka kod maksimalno dozvoljenih koncentracija radionuklida. Aktuelni problemi radijacione higijene. Zakonski propisi u oblasti jonizujućeg zračenja
   Sadržaj praktične nastave /
   Literatura
   1. Petrović B, Đurić Gordana, Draganović B, Radijaciona higijena animalne prozvodnje, Beograd 1979
   2. Vitorović Gordana, Mitrović Branislava, Daković Aleksandra, Vićentijević M, Uloga amonijum heksacijanoferata i klinoptilolita u zaštiti životinja od alimentarne kontaminacije radiocezijumom, Beograd,
   3. Saračević Lejla, Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom, Sarajevo, 1999,
   4. Vitorović Gordana, Mitrović Branislava, Sinovec Z, Andrić V, Praktikum iz radiobiologije i radijacione higijene, Beograd, 2007,
   5. IAEA, TECDOC-1616, Quantification of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments for Radiological Assessments, Wien, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava: Power Point prezentacij.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20