Navigacija

14D2I14 - Radiobiologija sa radiopatologijom

Specifikacija predmeta
Naziv Radiobiologija sa radiopatologijom
Akronim 14D2I14
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Branislava Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta 1. da se studentima na poslediplomskim studijama pruži detaljnije i šire znanje o efektima jonizujućeg zračenja na molekularnom nivou; 2. upoznavanje sa radijacionim rizikom, radiološkim reakcijama i faktorima koji utiču na stepen radijacionih povreda; 3. da se upoznaju radijacione bolesti nastale kao posledica dejstva jonizujućeg zračenja.
   Ishod Studenti treba da budu osposobljeni da na osnovu normi i zakonskih propisa u oblasti zaštite od zračenja daju adekvatne preporuke o potrebnim postupcima zaštite.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fizički osnovi radiobiologije (apsorpcija, interakcija, primarne i sekundarne reakcije čestica i zračne energije sa materijom). Biološki efekti jonizujućeg zračenja: faze biološkog delovanja jonizujućeg zračenja; Delovanje zračenja na molekule mati, šećera, belančevina, aminokiselina i nukleinskih kiselina. Radiološko oštećenje na niovu ćelije: promene na memebranama; osetljivost jedra; hromozomske aberacije; procesi sinteze; deobe ćelija; letalni efekti. Delovanje zračenja na tkiva. Podela bioloških efekata jonizujućeg zračenja: somatski efekti zračenja; teratogeni efekti; genetski efekti; stohaistički i nestohaistički efekti. Radijacioni rizik. Radiološke reakcije, prag reakcije. Faktori koji utiču na stepen radijacionih povreda. Dozimetrija jonizujućih zračenja: fizičke doze, biološke doze i dozvoljene doze. Zaštita od spoljašnjeg i unutrašnjeg ozračivanja. Radiopatologija: vrste radijacionih povreda; klasifikacija i tok radiopatoloških promena. Radijaciona bolest: oblici radijacionog sindroma kod domaćih životinja. Oštećenja izazvana beta opekotinama kod različitih vrsta domaćih životinja. Radiološka trovanja izazavana municijom sa osiromašenim uranijumom. Primena odgovarajućih mera zaštite u slučaju ozračivanja i kontaminacije. Posledice od ozračivanja i kontaminacije ljudi 20 godina posle Černobilja. Norme i zakonski propisi u oblasti zaštite od ozračivanja.
   Sadržaj praktične nastave Radiopatološke promene na tkivima i organima brojlera nastale kao posledica toksičnog dejstva uranijuma;
   Literatura
   1. Petrović B, Đurić Gordana, Draganović B, Radijaciona higijena animalne prozvodnje, Beograd 1979.
   2. Saračević Lejla, Veterinarska radiobiologija sa radijacionom higijenom, Sarajevo, 1999.
   3. Draganić I, Draganić Zorica, Adolf ŽP, Radijacije i radioaktivnosti na zemlji i u vasioni, Dečije Novine, 1991.
   4. IAEA: Radiation Biology: A Handbook for Teachers and Studnets. IAEA, Wiena, 2010.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava: Power Point prezentacije predavanje;
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20