Navigacija

14D2I15 - Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika

Specifikacija predmeta
Naziv Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika
Akronim 14D2I15
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nikola Krstić
 2. prof. dr Vanja Krstić
 3. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
 4. doc. dr Marko Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet.
   Cilj predmeta Tokom nastave iz ovog predmeta postdiplomci se uče veštini analiziranja i tumačenja dobijene slike unutrašnjosti organizma na rendgenskom filmu ili ekranu (ultrazvučna i endoskopska dijagnostika), u cilju otkrivanja patoloških procesa, postavljanju egzaktne dijagnoze bolesti i kontroli primenjene terapije.
   Ishod Savladavanje tehnike rendgenskog snimanja i osnova tehnološke obrade rendgenskog filma. Savladavanje razlikovanja tkivnih senki na rendgenogramu i prepoznavanje projekcionih efekata. Savladavanje rendgenske topografske anatomije i rendgenske fiziologije. Prepoznavanje i analiziranje patoloških promena na rendgenogramu i samostalno dijagnostikovanje pojedinih oboljenja. Savladavanje tehnike ultrazvučnog pregleda. Interpretacija ultrazvučne slike. Savladavanje tehnike endoskopskog pregleda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Rendgenski kabinet i uređaj Rendgenski zraci Rendgenska slika Rendgenoskopija, rendgenografija Tehnike snimanja Digitalna rendgenografija i CT Zaštita od zračenja Radiološka dijagnostika oboljenja toraksa i abdomena Radiološka forenzika Karakteristike ultrazvuka UZ slika, ultrasonografija abdomena i srca Endoskopski uređaj, endoskopija gastrintestinalnog sistema, rinotraheobronhoskopija
   Sadržaj praktične nastave Rad sa pacijentima u okviru kabineta za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku.
   Literatura
   1. Krstić N, Krstić V, Rendgenološka i endoskopska dijagnostika oboljenja digestivnog i respiratornog sistema pasa i mačaka, Beograd 2007.
   2. Šehić M, Opća rendgenologija u veterinarskoj medicini, Zagreb 1995.
   3. Krstić N, Mirjana Lazarević Macanović, Praktikum iz rendgenologije za studente vetrinarske medicine, Beograd 2002.
   4. Cordula PN, Ralf T, Diagnostic Ultrasonography of the dog and cat, Manson Publishing Ltd 2001.
   5. Burk RR, Ackerman N, Small Animal Radiology and Ultrasonography - A diagnostic atlas and text, WB Saunders Company, Philadelphia, 1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Power Point prezentacije za svako predavanje. Kolekcija od nekoliko stotina rendgenograma za izvođenje praktične nastave, kao i rad sa bolesnim životinjama u Kabinetu za ultrazvučnu i endoskopsku dijagnostiku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10