Navigacija

14D2I19 - Kontrola reprodukcije farmskih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola reprodukcije farmskih životinja
Akronim 14D2I19
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miloš Pavlović
 2. prof. dr Slobodanka Vakanjac
 3. prof. dr Vladimir Magaš
 4. doc. dr Miloje Đurić
 5. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan 4. semestar
   Cilj predmeta Da studenti nauče kako se ocenjuje, prati i planira reprodukcija životinja na farmi; da osposobi studenta za kompletnu kontrolu reprodukcije (menadžment reprodukcije) domaćih sisara kao i za planiranje reprodukcije farmskih životinja, njenu kontrolu i usmeravanje kod: goveda, svinja, ovaca i koza, kopitara, mesojeda. Studenti će biti osposobljeni da efikasnije koriste ranije stečena znanja na studijama u praktičnom radu.
   Ishod Po uspešno završenom kursu, studenti će usvojiti sledeća znanja: detaljno poznavanje reprodukcije farmskih životinja (domaćih sisara), poznavanje menadžmenta ishrane, zdravlja i reprodukcije; poznavanje servis perioda, indeksa osemenjavanja, indukcije estrusa i porođaja, a posebno rukovođenje reprodukcijom kod goveda i praćenje reprodukcionih parametara i podmlatka na farmi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Reprodukcioni parametri goveda, ovaca i koza, konja, svinja, ptica i kućnih ljubimaca. Kontrola graviditeta krava, ovaca i koza, svinja, kobila, laboratorijskih, divljih i kućnih ljubimaca.. Dijagnoza graviditeta kod domaćih sisara, kontola porođaja, indukcija porođaja, normalni i patološki puerperijum, jajnički cikus, folikulogeneza, servis period, optimalno vreme osemenjavanja, indeks osemenjavanja, međutelidbeno vreme, broj živorođene mladunčadi, standardi u reprodukciji domaćih sisara, menadžment reprodukcije (vođenje reproduktivnih lista), perinatalni i postnatalni mortalitet, povezanost menadžmenta ishrane i reprodukcije u govedarskoj i svinjarskoj proizvodnji, analiza biohemijskih nalaza i rezultata metaboličkog profila, fazna ishrana grla na farmama
   Sadržaj praktične nastave Klinička, laboratorijska i ultrazvučna dijagnostika graviditeta kod domaćih sisara. Kontrola plodnosti stada i analiza uzroka subfertilnosti i steriliteta u stadu i na farmi. Vođenje lista sa reprodukcionim parametrima. Indukcija estrusa i porođaja kod sisara. Kontrola krava u prorodilištu i avansu. Klinički pregled genitalnog aparata ženki i mužjaka sisara. Klinički i laboratorijski načini utvrđivanja graviditeta, ultrazvučna dijagnostika graviditeta sisara.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Metode izvođenja nastave: Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad na Klinici za pododiljstvo, sterilitet i v.o., kao i na farmama krava, ovaca i svinja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 10
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 10