Navigacija

14D2I22 - Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine

Specifikacija predmeta
Naziv Uporedna anatomija domaćih životinja, sisara i živine
Akronim 14D2I22
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Verica Mrvić
 2. prof. dr Miloš Blagojević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet.
   Cilj predmeta Da se proširi znanje stečeno na osnovnim studijama, da doktorant savlada tehniku preparisanja, iniciranja i izrade anatomskih preparata.
   Ishod Doktorant treba da zna latinsku terminologiju organa i organskih sistema obuhvaćenih programom, normalnu makroskopsku građu organa i sistema organa, da razume njihov položaj i prostorne odnose kod pojedinih vrsta domaćih životinja, sisara i živine i da ume da ih komparativno prepozna.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Postanak i razvoj kostiju, građa kostiju, veze kostiju,zglobovi i ligamenti. Građa, vaskularizacija i inervacija mišića., srca, arterije, vene, krvotok. Morfologija, topografija, vaskularizacija endokrinih žlezda., kože i njenih derivata. Nervni sistem. Topografija ekstremiteta, glave, vrata, organa grudne, trbušne i karlične duplje domaćih životinja.
   Sadržaj praktične nastave Disekcija primeraka.
   Literatura
   1. Atlas komparativne anatomije domaćih životinja, prof. dr Verica Mrvić, Beograd, 2006.
   2. Baum H, Ellenberger W, 1974, Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. 18 Auflage, Springer-Verlag, Berlin,
   3. Nickel R, Schummer A, Seiferle E, 1981, The anatomy of the Domestic Animals, The Circulatory System, the Skin and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals, Vol. 3, Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg
   4. Sisson and Grossman's, 1975, The Anatomy of the Domestic Animals, W.B. Saunders company, Philadelphia-London-Toronto
   5. Rebesko B, Rigler L, Zobundžija M, Janković Ž, 1986, Slikovni priročnik anatomije domaćih živali, Državna založba Slovenije, Ljubljana-Zagreb-Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava praćena praktičnom nastavom na osnovu kojih se izrađuje seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20