Navigacija

14D2I23 - Uporedna anatomija eksperimentalnih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Uporedna anatomija eksperimentalnih životinja
Akronim 14D2I23
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miloš Blagojević
 2. prof. dr Verica Mrvić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da doktorand nauči morfologiju i građu organa i sistema organa eksperimentalnih životinja (pacov, miš, kunić, tekunica, zamorac, slepo kuče i mali zeleni majmun). Da doktorand nauči topografski položaj organa i sistema organa u cilju primene ovih znanja u eksperimentalnom radu na ovim životinjama.
   Ishod Doktorand treba da poznaje detalje anatomije eksperimentalnih životinja kao preduslov za pravilno postavljanje ogleda na ovim životinjskim vrstama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Morfologija kostiju. Morfologija skeletnih mišića. Morfologija sistema organa za varenje, disanje, urogenitalnog trakta. Morfologija kardiovaskularnog i limfnog sistema. Morfologija nervnog sistema, čula i kože. Topografija glave i vrata. Topografija ekstremiteta. Topografija grudne, trbušne i karlične duplje.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. Popesko P, Rajtova V, Horak J, 2002, A Colour Atlas of the Anatomy of Small Laboratory Animals, Vol. 1, Rabbit and Guinea pig, Vol. 2, Rat, Mouse and Golden hamster, Izdavač: W.B.Saunders company, Philadelphia-London, 2. Hageman E, Schmidt G, 1960, Ratte und Maus, Izdavač: Walter de Gruyter Co, Berlin, 3. Cook M, 1965, The Anatomy of the Laboratory Mouse, Izdavač: Academic Press, London-New York, 4. Hebel R, Stromberg M.W. 1976, Anatomy of the Laboratory Rat, Izdavač: Williams-Wilkins Company
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava, izrada seminarskih radova
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20