Navigacija

14D2I26 - Veterinarska hematologija

Specifikacija predmeta
Naziv Veterinarska hematologija
Akronim 14D2I26
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da omogući studentima sticanje osnovnih komparativnih teorijskih znanja iz hematologije, da upozna studente sa tehnikama koje se koriste u veterinarskoj dijagnostici, da omogući kompleksno sagledavanje specifičnosti hematoloških promena kod pojedinih vrsta koje su odraz sistemskih poremećaja u organizmu životinja.
   Ishod Bazično i napredno poznavanje veterinarske hematologije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Poreklo organskih sastojaka krvne plazme, njihova koncentracija i funkcija; poremećaji sastojaka plazme i laboratorijske tehnike za njihovo određivanje. Broj eritrocita, njihove morfološke, biohemijske, metaboličke i fiziološke odlike; anemija i policitemija. Laboratorijske tehnike koje se koriste pri ispitivanju crvene krvne loze. Broj granulocita (neutrofilnih, bazofilnih, eozinofilnih) njihove morfološke, biohemijske, metaboličke i fiziološke odlike; poremećaji mijelopoeze. Broj agranulocita (limfocita i monocita) njihove morfološke, biohemijske, metaboličke i fiziološke odlike; poremećaji limfopoeze. Laboratorijske tehnike koje se koriste pri ispitivanju bele krvne loze. Broj trombocita, njihove morfološke, biohemijske, metaboličke i fiziološke odlike; poremećaji funkcije trombocita. Laboratorijske tehnike koje se koriste pri ispitivanju procesa primarne hemostaze. Regulacija procesa hematopoeze. Matične ćelije krvi i njihovi poremećaji. Poremećaji faktora koagulacije. Antikoagulansi. Laboratorijske tehnike za određivanje vremena krvarenja, vremena koagulacije i protrombinskog vremena.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Tatjana Božić (2012) Patološka fiziologija domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd.
   2. Nemi Jain (1993) Essentials of Veterinary Hematology, ed. Lea@Febiger, USA
   3. Feldman, Zinkl & Jain: Shalm`s Veterinary Hematology (2000), 4th edition, ed. Donna Balado, Canada
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava; priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti 20
   Kolokvijumi
   Seminari