Navigacija

14D2I28 - Mehanizam dejstva lekova

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanizam dejstva lekova
Akronim 14D2I28
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Saša Trailović
 2. prof. dr Mirjana Milovanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet.
   Cilj predmeta Da se poznaju mehanizmi dejstava lekova svih farmakodinamskih grupa koje se koriste u veterinarskoj medicini. Da budu jasne i razumljive razlike u mehanizmima željenih i neželjenih efekata lekova, kao i razlike u mehanizmima koje uslovljavaju antagonisitičku ili sinergističku interakciju među lekovima.
   Ishod Kao ishod predmeta student mora da poznaje osnovne principe mehanizama kojima deluju lekovi različitih farmakodinamskih grupa. Treba da razume mehanizme dejstva lekova i da ovo znanje iskoristi u daljem naučno-istraživačkom radu sa lekovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšti deo: Uvod u farmakodinamiku, predmet i zadatak; Lek, poreklo, priroda lekova; Uvođenje novih lekova-predklinička i klinička ispitivanja lekova; Farmakodinamika, dejstvo lekova na organizam, vrste i karakter dejstva, mesto i mehanizmi dejstva lekova; Receptori, interakcija lek-receptor, receptori i prenošenje transmembranskog signala, posledice vezivanja leka za receptor (internalizacija receptora, sistem agonist-antagonist), desenzitacija receptora, regulacija receptora; Jonski kanali kao mesta delovanja lekova, natrijumski, kalcijumski, kalijumski, hloridni kanali; Enzimi kao mesta dejsta lekova; Transportni ćelijski sistemi kao mesta dejstva lekova; Kvantitativni aspekti dejstva lekova: odnos doze i efekta leka, gradualni i kvantalni; Farmakodinamski modeli i farmakodinamski parametri; Tolerancija, tahifilaksija i rezistencija-mehanizmi nastajanja i tipovi; Doze i doziranje lekova, podela i vrste doza, izražavanje doza; Uzajamna dejstva lekova: sinergizam i antagonizam; Selektivnost dejstva lekova, neželjena dejstva, neželjene reakcije genetskog porekla i farmakogenetika, alergijske reakcije; Zavisnost od lekova, mehanizmi nastajanja i vrste zavisnosti. Specijalni deo: Mehanizmi dejstva lekova koji deluju na različite organske sisteme.
   Sadržaj praktične nastave Eksperimentalni rad u farmakodinamskoj laboratoriji na Katedri za farmakologiju i toksikologiju.
   Literatura
   1. 1. Rang H., Maureen M.D., Ritter J.M., Moore P.K. (2006) Farmakologija, Data status prevod sa Engleskog, urednik Prof. dr Zoran Todorović.
   2. 2. Varagić M.V., Milošević P.M. (2010) Farmakologija, Elit Medica, Beograd.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava; priprema seminarskog rada, javno izlaganje i odbrana.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20