Navigacija

14D2I29 - Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi

Specifikacija predmeta
Naziv Efikasnost i bezbednost lekova u kliničkoj veterinarskoj praksi
Akronim 14D2I29
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vitomir Ćupić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta da se studenti obuče da u postregistracionom periodu prate efikasnost i bezbednost leka uputstvom za lek preporučenih indikacija, ciljnih vrsta i kategorija životinja. Student treba da bude obučn da prepozna profil neželjenih reakcija određenih grupa lekova i da ih leči, kao i da zapazi nove neželjene reakcije koje uputstvom nisu predviđene, a koje mogu da nastanu.
   Ishod studenti će biti osposobljeni da sprovode racionalnu farmakoterapiju, da primenjuju efikasne i bezbedne lekove i sprovode farmakovigilancu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Procena antibakterijske i antiparazitske efikasnosti starijih vet. lekova u odnosu na efikasnost novoregistovanih iz iste hemijske grupe u kliničkoj praksi i uslovima in vitro. Procenjivanje sistemske i lokalne podnošljivosti novih antimikrobnih, antiparazitskih i antiinflamatornih lekova. Procena efikasnosti lekova u terapiji septičkog šoka.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Milanka Jezdimirović, Veterinarska farmakologija 4 prerađeno i dopunjeno izdanje, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2010.
   2. Milanka Jezdimirović, Osnovi farmakoterapije i gotovi lekovi u veterinarskoj praksi, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2012.
   3. Donald Plumb, Veterinarz drug handbook, Blackwell Publishing Professional, Ames, Iowa, 2008.
   4. Richard Adams, Veterinary Pharmacology and therapeutics, 8th ed, Iowa State University Press/Ames, 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Usmeno izlaganje uz video-bim prezentaciju. Seminarski rad i usmena odbrana.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30