Navigacija

14D2I30 - Molekularno - genetička dijagnostika u veterinarskoj medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Molekularno - genetička dijagnostika u veterinarskoj medicini
Akronim 14D2I30
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jevrosima Stevanović
 2. prof. dr Zoran Stanimirović
 3. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Predmet ima za cilj da studentima pruži teorijsko i praktično znanje o primeni metoda i postupaka molekularne genetike u dijagnostici poremećaja različite etiologije kod životinja.
   Ishod Student treba da zna potencijale primene molekularno-genetičkih tehnika u veterinarskoj medicini i da zna da izabere adekvatnu molekularnu tehniku u cilju dijagnostikovanja određenog poremećaja kod životinja. Student treba da ume da samostalno izvede kompletak postupak molekularno-genetičke dijagnostike. Student treba da razume principe funkcionisanja molekularno-genetičkih tehnika, značaj dobijenih rezultata i pravilno ih protumači.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorijska nastava: Karakteristike genoma pro- i eukariota. Genetska osnova poremećaja kod životinja. Mogućnost primene molekularno-genetičkih metoda i tehnika u dijagnostičke svrhe. Prednosti i mane molekularno-genetičkih tehnika u dijagnozi određenih poremećaja u veterinarskoj medicini. Tehnologija rekombinantne DNK. Osnovni principi izolacije i amplifikacije nukleinskih kiselina (Polymerase Chain Reaction-PCR). Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), princip i primena u detekciji uzročnika virusnih oboljenja i ekspresiji gena. Real-time PCR – princip i primena u dijagnostici oboljenja kod životinja različite etiologije; upoznavanje sa softverom i obrada dobijenih rezultata; primena u kvantifikaciji dobijenih proizvoda reakcije; ispitivanje ekspresije određenih gena – primena u imunologiji, farmakologiji i genotoksikologiji. Sekvencioniranje – princip i primena u dijagnostici naslednih oboljenja kod životinja, identifikaciji i determinaciji uzročnika oboljenja životinja različite etiologije. HRM (High Resulution Melting) tehnologija – princip i primena u detekciji mutacija i ranom otkrivanju neoplastičnih promena.
   Sadržaj praktične nastave Samostalni istraživački rad: Pravila ponašanja i mere sigurnosti u laboratoriji. Vrsta uzorka i izbor molekularno-genetičke tehnike. Čuvanje uzoraka – različite mere sigurnosti. Priprema uzorka i izolacija nukleinskih kiselina. Priprema PCR mešavine, amplifikacija (PCR) i optimizacija PCR protokola. PCR dijagnostika nekih naslednih poremećaja putem detekcije promena na odgovarajućim genima i nekih bakterijskih i parazitskih oboljenja kod životinja putem detekcije DNK patogena. RT-PCR dijagnostiku nekih virusnih bolesti kod životinja putem detekcije prisustva RNK patogena. Elektroforeza i analiza dobijenih rezultata. Real-time PCR i kompjutersko optimizovanje – obeležavanje uzoraka i kontrola reakcije. Obrada Real-time PCR rezultata - odrđivanje efikasnosti reakcije, praga detekcije i količine dobijenog proizvoda. Apsolutna i relativna kvantifikacija. Priprema i izvođenje sekvencioniranja i obrada rezultata. Primena HRM analize. Kontaminacija – posledice, postupci prevencije i saniranja.
   Literatura
   1. Đelić N, Stanimirović Z: Principi genetike, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Elit-Medica, Beograd, 2004.
   2. Kulić M, Stanimirović Z, Đelić N, Novaković M: Humana genetika. Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Foča, 2010.
   3. Stanimirović Z, Stevanović J: Primena molekularno-genetičkih analiza u veterinarskoj medicini. Zbornik predavanja sa XXXIII Seminara za inovacije znanja veterinara, Feb 24, str. 17-33, Beograd, Srbija, 2012
   4. Stanimirović Z, Simeunović P, Vučićević M, Davitkov D, Stanišić Lj, Maletić M, Gajić B, Glavinić U, Stevanović J: Primena molekularno-genetičkih analiza u forenzici i dijagnostici kod domaćih životinja i divljači. Zbornik predavanja sa XXXVI Seminara za inovacije znanja veterinara, Feb 20, str. 137-146, Beograd, Srbija, 2014.
   5. Pestana EA, Belak S, Diallo A, Crowther JR, Viljoen GJ: Early, rapid and sensitive veterinary molecular diagnostics-real time PCR applications. Springer, London 2010.
   6. Primrose SB, Twyman R: Principles of gene manipulation and genomics. Wiley-Blackwell, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Blok predavanja sa individualnim radom studenta i mentora. Aktivan i konkretan rad na problematici vezanoj za temu doktorske disertacije studenta uz izradu seminarskog rada. Samostalni istraživački rad: izvođenje eksperimenta, analiza i diskusija rezultata. Predviđen je praktičan rad u laboratoriji za genetiku životinja Katedre za biologiju na postojećoj opremi koja u potpunosti podržava predviđeni nastavni program. Sistem rotacije doktoranta, svake druge nedelje novi tutor za novu dijagnostičku tehniku. Na ovaj način svaki kandidat je nakon završenog kursa sposoban da samostalno izvede svaku od naučenih tehnika.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20