Navigacija

14D2I34 - Tehnologija uzgoja i proizvodnje živine i tehnopatije

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija uzgoja i proizvodnje živine i tehnopatije
Akronim 14D2I34
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da se studenti upoznaju sa tehnologijom gajenja živine i praktičnim aspektima primene savremene tehnologije u industrijskom živinarstvu, kao i upoznavanje sa bolestima koje proističu iz menadžmenta savremene industrijske proizvodnje i osnovnim postulatima organske proizvodnje živine
   Ishod Po završenom kursu studenti treba da: savladaju osnovne principe industrijskog živinarstva, da steknu znanja iz ishrane, mikroklimata, higijene, odgoja i eksploatacije roditeljskih jata, eksploatacije brojlera i velfera živine. Kurs treba da obezbedi znanja i praktične veštine za prepoznavanje tehnopatija, pravilno dijagnostikovanje bolesti, kao i primenu terapije i sprovođenje preventivnih mera
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Farme - uslovi koje objekti moraju ispunjavati. Mikroklimat. Ishrana. Zoohigijena. Odgoj i eksploatacija roditelja teške linije i roditelja lake linije. Eksploatacija brojlera. Inkubatorske stanice. Slobodno držanje. Velfer. Bolesti koje proizilaze iz savremenog menadžmenta industrijske proizvodnje živine. Organska proizvodnja. Način i metode za postavljanje dijagnoze. Terapija i profilaksa
   Sadržaj praktične nastave SIR i praktična nastava na terenu
   Literatura
   1. Poultry Healt and Management, David Sainsbury, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20