Navigacija

14D2I35 - Imunobiologija i laboratorijska dijagnostika bolesti živine

Specifikacija predmeta
Naziv Imunobiologija i laboratorijska dijagnostika bolesti živine
Akronim 14D2I35
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
 3. prof. dr Nenad Milić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta da studenti prodube svoja znanja iz oblasti imunobiologije živine, laboratorijske dijagnostike pojedinih oboljenja i poremećaja funkcija imunskog sistema živine
   Ishod Po zavrešenom kursu studenti treba da znaju principe imunskog odgovora živine i osnove mikrobioloških, virusoloških i imunoloških laboratorijskih metoda
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Imunski sistem živine. Regulacija imunskog odgovora. Vakcinacija. Autoimunost: preosetljivost, imunski kompleksi, citokini, imunomodulatori. Mikrobiološka dijagnostika. Virusološka dijagnostika. Imunološke laboratorijske metode: biotehnološke metode, metode za praćenje humoralnog imunskog odgovora, metode za praćene ćelijskog imunskog odgovora. Interpretacija seroloških rezultata
   Sadržaj praktične nastave uzimanje uzoraka, bakteriološka dijagnostika , ELISA TEST, HI titar, PCR test, inokulacija embriona
   Literatura
   1. Avian Physiology, V edition, Paul Sturkie D, 1994
   2. Poultry disease, 3th edition, Jordan FTW, 1990
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktičan rad u laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20