Navigacija

14D2I38 - Morfologija, uzgoj i bolesti kaveznih ptica

Specifikacija predmeta
Naziv Morfologija, uzgoj i bolesti kaveznih ptica
Akronim 14D2I38
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Upoznavanje sa morfologijom, osnovnim bolestima i načinom uzgoja kaveznih ptica. Studenti stiču uvid u osnovne karakteristike o kaveznim pticama - vrstama, menadžmentu, bolestima, laboratorijskim tehnikama koje se koriste pri postavljanju dijagnoze i bolestima prenosivim na ljude sa kaveznih ptica
   Ishod Studenti po završenom ispitu treba da ovladaju znanjima iz morfologije kaveznih ptica, da postave tačnu dijagnozu njihovih oboljenja i da poznaju detalje njihovog uzgoja
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovna podela. Morfološke karakteristike. Kavezni sistem gajenja. Kliničko ispitivanje i metode. Nasledna oboljenja. Dermatologija. Mitarenje. Nutritivne bolesti. Bolesti respiratornog, kardiovaskularnog, digestivnog, nervnog i urinarnog sistema. Endokrine i metaboličke bolesti. Infektivne bolesti. Zoonoze. Stanje šoka i urgentna stanja. Laboratorijske tehnike koje se koriste pri postavljanju dijagnoze
   Sadržaj praktične nastave rad u ambulanti na kliničkim slučajevima
   Literatura
   1. Bolesti kaveznih ptica, Resanović, Palić, Nikolić, Rašić, Simonović, 2009
   2. Exotic aniamls Formulary, Carpenter J, Machima T and Rupiper D, 2001,
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska i praktična nastava, seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20