Navigacija

14D2I40 - Homeostaza telesnih tečnosti i elektrolita

Specifikacija predmeta
Naziv Homeostaza telesnih tečnosti i elektrolita
Akronim 14D2I40
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Natalija Fratrić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Da studente upozna sa mehanizmima homeostaze telesnih tečnosti i elektrolita i omogući lakše razumevanja najsloženijih poremećaja organizma koji nastaju u slučaju narušavanja homeostatskih mehanizama; Da omogući lakše prepoznavanje složenih poremećaja bilansa tečnosti i elektrolita i da ih upozna sa metodama koje se koriste u ispitivanju ovih poremećaja.
   Ishod Student treba da zna homeostazu telesnih tečnosti i elektrolita, razume mehanizme poremećaja homeostaze, zna eksperimentalne modele i metode ispitivanja poremećaja homeostaze telesnih tečnosti i elektrolita i osnovne principe nadoknade tečnosti i elektrolita.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uloga bubrega u homeostazi telesnih tečnosti, neuroendokrina regulacija homeostaze, ostali mehanizmi, acidobazna ravnoteža. Poremećaji bilansa vode, dehidracija i hiperhidracija. Poremećaji bilansa elektrolita. Poremećaji acidobazne ravnoteže. Šok. Metode ispitivanja poremećaja bilansa tečnosti i elektrolita. Osnovni principi terapije tečnostima.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. DiBartola SP, Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders, 4th edition, Elsevier/Saunders, St. Louis, 2012.
   2. Trailović D, Poremećaji prometa vode i elektrolita u pasa i mačaka: Etiopatogeneza, dijagnostika i terapija: Visio mundi academic press, Novi Sad, 1994.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20