Navigacija

14D2I41 - Klinička patologija i terapija kopitara

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička patologija i terapija kopitara
Akronim 14D2I41
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Petar Milosavljević
 2. prof. dr Vanja Krstić
 3. prof. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Razumevanje mehanizama nastanka poremećaja pojedinih organa i sistema organa konja i lakše prepoznavanje takvih poremećaja; Savladavanje tehnika i metoda ispitivanja poremećaja pojedinih organa i upoznavanje sa kliničkim i eksperimentalnim metodama istraživanja u kliničkoj patologiji konja.
   Ishod Student treba da razume anatomske i fiziološke specifičnosti konja, poznaje etiopatogenezu i dijagnostiku oboljenja pojedinih organa i sistema organa kod konja i specifičnosti patologije konja u odnosu na druge vrste životinja i čoveka, zna kliničke i eksperimentalne metode ispitivanja pojedinih sistema organa i ume samostalno da ih primeni i opiše dobijene rezultate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Genetski faktori i patologija konja. Sistemski poremećaji u patologiji konja. Etiopatogeneza i dijagnostika oboljenja gastrointestinalnog, respiratornog, kardiovaskularnog, hemolimfatičnog, mišićno-skeletnog, nervnog, endokrinog sistema i kože. Greške u ishrani i poremećaji metabolizma. Sportska medicina konja. Kliničke i eksperimentalne metode ispitivanja pojedinih sistema organa konja.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Trailović D, Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011.
   2. Reed SM, Bayly WM, Selon DC, Equine Internal Medicine, 3rd edition, Saunders/Elsevier, St. Louis, 2010.
   3. Orsini JA, Divers TJ, Equine Emergencies. Treatment and Procedures, Saunders/Elsevier, St. Louis, 2008
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20