Navigacija

14D2I42 - Klinička patologija i terapija pasa

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička patologija i terapija pasa
Akronim 14D2I42
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vanja Krstić
 2. prof. dr Vojislav Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Razumevanje mehanizama nastanka poremećaja pojedinih organa i sistema organa pasa i lakše prepoznavanje takvih poremećaja; Savladavanje tehnika i metoda ispitivanja poremećaja pojedinih organa i upoznavanje sa kliničkim i eksperimentalnim metodama istraživanja u kliničkoj patologiji pasa.
   Ishod Student treba da zna anatomske i fiziološke specifičnosti pasa, etiopatogenezu i dijagnostiku oboljenja pojedinih organa i sistema organa, specifičnosti u kliničkoj patologiji pasa u odnosu na druge vrste životinja i čoveka, kliničke i eksperimentalne metode ispitivanja pojedinih sistema organa i ume da ih primeni u kliničkom radu sa psima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistemski poremećaji u patologiji pasa. Etiopatogeneza i dijagnostika oboljenja digestivnog, respiratornog, kardiovaskularnog, imunskog, mišićno-skeletnog, urogenitalnog, nervnog i endokrinog sistema kao i oboljenja kože. Greške u ishrani i poremećaji metabolizma. Kliničke i eksperimentalne metode ispitivanja pojedinih sistema organa pasa. Eksperimentalni modeli u kliničkoj patologiji i terapiji pasa.
   Sadržaj praktične nastave Rad sa pacijentima.
   Literatura
   1. Ettinger SJ, Feldman EC, Textbook of Veterinary Internal Medicine, 5th ed, Saunders, Philadelphia, 2000,
   2. Popović N, Lazarević M, Bolesti kože, FVM, Beograd, 1998,
   3. Trailović D, Gastroenterologija pasa i mačaka, Etiopatogeneza, dijagnostika i terapija, FVM, Beograd, 1999
   4. Trailović D, Poremećaji prometa vode i elektrolita u pasa i mačaka, Drugo izdanje, FVM, Beograd 2007
   5. Krstić N, Krstić V, Radiološka i endoskopska dijagnostika oboljenja gastrointestinalnog i respiratornog sistema pasa i mačaka, FVM, Beograd, 2007
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija, praktične vežbe na klinici.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10