Navigacija

14D2I43 - Klinička patologija i terapija mačaka

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička patologija i terapija mačaka
Akronim 14D2I43
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vanja Krstić
 2. prof. dr Vojislav Ilić
 3. prof. dr Nenad Andrić
 4. prof. dr Predrag Stepanović
 5. prof. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Razumevanje mehanizama nastanka poremećaja pojedinih organa i sistema organa mačaka i lakše prepoznavanje takvih poremećaja; Savladavanje tehnika i metoda ispitivanja poremećaja pojedinih organa i upoznavanje sa kliničkim i eksperimentalnim metodama istraživanja u kliničkoj patologiji mačaka.
   Ishod Student treba da zna anatomske i fiziološke specifičnosti mačaka, etiopatogenezu i dijagnostiku oboljenja pojedinih organa i sistema organa kod mačaka, specifičnosti u kliničkoj patologiji mačaka u odnosu na druge vrste životinja i čoveka, kliničke i eksperimentalne metode ispitivanja pojedinih sistema organa i ume samostalno da ih primeni i opiše dobijene rezultate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Genetski faktori i patologija mačaka. Sistemski poremećaji u patologiji mačaka. Etiopatogeneza i dijagnostika oboljenja gastrointestinalnog, respiratornog, kardiovaskularnog, hemolimfatičnog, mišićnoskeletnog, nervnog, endokrinog sistema i kože. Greške u ishrani i poremećaji metabolizma. Kliničke i eksperimentalne metode ispitivanja pojedinih sistema organa mačaka.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Chandler EA, Gaskell CJ, Gaskel RM, Feline Medicine and Therapeutics, 3rd edition, Blackwell, Oxford, 2004
   2. Ettinger SJ, Feldman EC, Textbook of Veterinary Internal Medicine, 5th edition, Saunders, Philadelphia, 2000
   3. Trailović D, Gastroenterologija pasa i mačaka, 2. izdanje, FVM, Beograd, 2012
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20