Navigacija

14D2I44 - Gastroenterologija

Specifikacija predmeta
Naziv Gastroenterologija
Akronim 14D2I44
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Vanja Krstić
 3. prof. dr Danijela Kirovski
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Razumevanje mehanizama nastanka poremećaja pojedinih organa digestivnog sistema kod pojedinih vrsta životinja, savladavanje tehnika i metoda ispitivanja poremećaja pojedinih organa i upoznavanje sa kliničkim i eksperimentalnim metodama istraživanja u gastroenterologiji pojedinih vrsta životinja.
   Ishod Student treba da zna etiopatogenezu i dijagnostiku oboljenja digestivnog sistema, specifičnosti u kliničkoj patologiji digestivnog sistema kod pojedinih vrsta životinja, ume samostalno da primeni kliničke i specijalističke metode ispitivanja pojedinih organa i opiše dobijene rezultate.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Genetski faktori i patologija gastrointestinalnog sistema. Etiopatogeneza i dijagnostika oboljenja usne duplje, ždrela, pljuvačnih žlezda, jednjaka i želuca. Etiopatogeneza i dijagnostika oboljenja tankog i debelog creva, varenje i apsorpcija, dijareja, malapsorpcija i maldigestija, opstipacija, kolike. Etiopatogeneza i dijagnostika oboljenja jetre i pankreasa. Tumori gastrointestinalnog sistema.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Trailović D, Gastroenterologija pasa i mačaka, 2. izdanje, FVM, Beograd, 2012.
   2. Reed SM, Bayly WM, Selon DC: Equine Internal Medicine, 3rd edition, Saunders/Elsevier, St. Louis, 2010
   3. Trailović D, Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20