Navigacija

14D2I45 - Klinička dijetetika

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička dijetetika
Akronim 14D2I45
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vojislav Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Cilj nastave je da polaznici upoznaju realne potrebe i principe zdrave ishrane pasa i mačaka. Usvoje znanja o dijetetskim programima normalizacije telesne mase pacijenata i pripremi i primeni postojećih dijetetskih formula koje se mogu koristiti u prevenciji ili sanaciji nekih patoloških stanja
   Ishod Polaznici će, nakon završenog ciklusa, znati da pravilno biraju način ishrane psa i mačaka, znati da pravilno odaberu veterinarsku dijetu kod određenih patoloških stanja i naučiće kako da koriste svaremen izvore informacija iz ove oblasti veterine u svakodnevnom radu
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovi ishrane. Specifičnosti potreba u vitaminima i mineralima. Idiosinkrazije ishrane mačaka. Prednosti i nedostaci postojećih načina ishrane. Istorija i razvoj komercijalnih formula za ishranu. Pravilno tumačenje deklaracija komercijalnih proizvoda na tržištu, vrste proizvoda, palatabilnost, digestabilnost. Nutritivne potrebe konkretnih životnih stadijuma. Ishrana tokom bolesnih stanja.
   Sadržaj praktične nastave Rad sa pacijentima na klinici i SIR
   Literatura
   1. Small Animal Clinical Nutrition, 4th Edition, Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL and Roudebush P, 2000
   2. Canine and Feline Nutrition, Case LP, Carey DP, Hirikawa DA and Daristole L, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi teoretskim, eks katedra, predavanjima i metodom kooperativnog učenja i rešavanja konkretnih, kliničkih, problema
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari