Navigacija

14D2I51 - Parazitske bolesti životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Parazitske bolesti životinja
Akronim 14D2I51
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nevenka Aleksić
 2. prof. dr Tamara Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Cilj predmeta je osposobljavanje studenata doktorskih studija za dijagnostikovanje, lečenje, suzbijanje, organizovanje i rukovođenje suzbijanjem značajnih parazitskih bolesti životinja, u svim segmentima stočarske proizvodnje.
   Ishod Sticanje novih saznanja i veština u okviru: dijagnostikovanja, lečenja, suzbijanja, organizovanja i rukovođenja suzbijanjem značajnih parazitskih bolesti životinja, u svim segmentima stočarske proizvodnje.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Etiologija, epizootiologija, imunitet, patogeneza, pato-anatomske promene, klinička slika, dijagnostika, terapija i profilaksa parazitskih bolesti životinja. Ovaj predmet ukazuje na ekonomski značaj pojedinih bolesti ili grupe bolesti, s obzirom da nas on upoznaje sa neposrednim i posrednim štetama, koje ova oboljenja nanose stočarstvu.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Dimitrijević Sanda i Ilić Tamara, 2011, Klinička parazitologija, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd, Beograd.
   2. Dimitrijević Sanda, 1999, Dijagnostika parazitskih bolesti, Fakultet veterinarske medicine Univereziteta u Beogradu
   3. Aleksić Nevenka, 2004, Parazitske bolesti - specijalni deo, Autorovo izdanje, Beograd
   4. Dimitrijević Sanda i Ilić Tamara, 2003, Kokcidioza živine, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
   5. Kassai T, 1999, Veterinary helminthology, Butterworth Heinemann, University of Veterinary Science, Budapest, Hungary
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad, praktični rad u laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10