Navigacija

14D2I52 - Parazitske zoonoze

Specifikacija predmeta
Naziv Parazitske zoonoze
Akronim 14D2I52
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Zoran Kulišić
 2. prof. dr Nevenka Aleksić
 3. prof. dr Tamara Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet.
   Cilj predmeta Da osposobi studenta za kompleksno sagledavanje morfoloških i bioloških karakteristika zooantropoparazita i antropozooparazita, interakcije parazita i domaćina, interspecijskih odnosa, kao i puteva prenošenja; upoznavanje i usvajanje najnovijih metoda parazitološke laboratorijske dijagnostike uzročnika parazitskih zoonoza.
   Ishod Biološki ciklus razvoja parazita zajedničkih za životinje i ljude; Primene odgovarajuće metode, odnosno uvođenje novih metoda za uzorkovanje, izolovanje i identifikaciju parazita i/ili razvojnih stadijuma parazita; Prepoznavanja biohazarda i primena odgovarajućih metoda za lečenje, suzbijanje i organizovanje suzbijanja parazitskih zoonoza.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Parazitske zoonoze su medicinski predmet u okviru koga se stiču znanja o nomenklaturi, klasifikaciji, taksonomiji, građi, biologiji, antigenim karakteristikama parazita zajedničkim za životinje i ljude, kao i faktorima koji određuju rasprostranjenost parazita u živom svetu. Studenti stiču znanja i o dijagnostici, terapiji i profilaksi parazitskih zoonoza.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Dimitrijević Sanda, 1999, Dijagnostika parazitskih bolesti, Fakultet veterinarske medicine Univereziteta u Beogradu
   2. Valčić M, Robertson I, Kulišić Z, Goss S, Specijalna epizootiologija, Compendium bolesti sa liste a i značajnijih bolesti sa liste b međunarodne organizacije za epizootije, OIE, Veterinarska komora Srbije, 2004, Beograd
   3. Kassai T, Veterinary helmintology, Butter Worth Heinemann, 1999.
   4. Boch J und Supperer R, Veterinärmedizinische parasitologie - Auflage, Verlag Paul Parey, 1993.
   5. Dimitrijević Sanda i Ilić Tamara, 2011, Klinička parazitologija, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd, Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad, praktični rad u laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10