Navigacija

14D2I53 - Parazitologija

Specifikacija predmeta
Naziv Parazitologija
Akronim 14D2I53
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Zoran Kulišić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet.
   Cilj predmeta Sticanje novih saznanja i veština u okviru: biološkog ciklusa razvoja parazita; morfoloških karakteristika i morfometrijskih karakteristika parazita značajnih za identifikaciju (kojoj taksonomnskoj jedinici pripada); interakcije parazita i domaćina; upoznavanje i usvajanje najnovijih metoda parazitološke laboratorijske dijagnostike.
   Ishod Student treba da stekne nova znanja o morfološkim karakteristikama, ciklusu razvoja parazita i interakciji parazita i domaćina; primeni odgovarajuće metode za uzorkovanje, izolovanje i identifikaciju parazita i/ili razvojnih stadijuma parazita.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Građa parazita na molekularnom nivou, antigene karakteristike parazita, interakcija parazita i domaćina, biologija kao i faktori koji određuju rasprostranjenost parazita u živom svetu. Savladavanje parazitoloških tehnika za izolovanje i identifikaciju različitih vrsta parazita (PCR, gel elektroforeza, ELISA, Western blot).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Kulišić Z. Helmintologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2001.
   2. Kulišić Z., Aleksić-Bakrač N. Rečnik osnovnih pojmova u parazitologiji, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1999.
   3. Dobrić Đ., Vicković D., Kulišić Z. Bolesti pčela, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000.
   4. Kassai T. Veterinary helminthology, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.
   5. Boch J., Supperer R. Veterinärmedizinische Parasitologie-Auflage, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1993.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem i radom u laboratoriji, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10