Navigacija

14D2I55 - Sudska veterinarska medicina i propisi u veterinarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Sudska veterinarska medicina i propisi u veterinarstvu
Akronim 14D2I55
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vladimir Nešić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Primena stečenog znanja u cilju forenzičke procene bolesti, mana i povreda životinja za potrebe suda, istražnih organa i stranaka. Tumačenje odredaba nacionalne i legislative Evropske unije iz oblasti veterinarstva.
   Ishod Da se na osnovu veterinarsko-medicinskih činjenica utvrdi odgovornost i proceni visina nastale štete u sudskim sporovima iz oblasti veterinarske medicine. Da poznaje nacionalne i propise Evropske unije iz oblasti veterinarstva u cilju tumačenja i primene njihovih odredaba u praksi, kao i implementacije direktiva EU u naše zakonodavstvo.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšti pravni deo; Pravna zaštita životinja; Forenzička procena opštih patomorfoloških promena; Forenzička procena zajedničkih virusnih i bakterijskih bolesti; Forenzička procena zajedničkih parazitoza; Forenzička procena bolesti i mana konja, papkara, živine, pasa, kunića i pčela; Karakteristike povreda; Forenzička procena kod zlostavljanja životinja; Forenzičke laboratorijske tehnike; Stručne greške veterinara i odgovornost
   Sadržaj praktične nastave Forenzičke obdukcije; Veštačenje na osnovu sudskih spisa; Tumačenje propisa.
   Literatura
   1. Aleksić Z, Branislava Đukić, Sudska veterinarska medicina, opšti deo, Makarije, 1999;
   2. Aleksić Z, Branislava Đukić, Sudska veterinarska medicina, specijalni deo, Makarije, 2001;
   3. Cooper J, Cooper M, Forensic veterinary medicine, Blackwell publishing, 2007;
   4. Merck MD., Veterinary forensics, Animal cruelty investigations, Blackwell publishing, 2007;
   5. Marinković D., Nešić V., Tehnika obdukcije životinja sa osnovama tanatologije, Fakultet veterinarske medicine, 2013;
   6. Baza podataka o veterinarskim nacionalnim i propisima EU na zvaničnim internet portalima.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   5
   Metode izvođenja nastave -prezentacije u Power Point-u -izrada veštačenja -obdukcije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20