Navigacija

14D2I56 - Epizootiologija infektivnih bolesti životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Epizootiologija infektivnih bolesti životinja
Akronim 14D2I56
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Sonja Obrenović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan u odgovarajući semestar
   Cilj predmeta upoznavanje studenata sa osnovnim elementima epizootiološkog rada, edukacija studenata sa ciljem pravilnog definisanja epizootioloških studija, praćenja kretanja i nadzora prilikom istraživanja infektivnih bolesti životinja, osposobljavanje studenata za rad na analizi epizootioloških podataka i osposobljavanje studenata za definisanje epizootioloških mera.
   Ishod definisanje osnovnih epizootioloških determinanti (mikroorganizam, makroorganizam i spoljašnji faktor), praćenje pojedinih parametara od značaja za pojavljivanje, kretanje, kontrolu, suzbijanje i iskorenjivanje enzootija i epizootija, analiza epizootioloških podataka, prostorno i vremenski definisanje kretanja infektivnih bolesti (enzootija i epizootija), definisanje osnovnih principa vanrednih nacionalnih planova, ocena osnovnih karakteristika dijagnostičkih testova i analizovanje njihovih rezultata, definisanje međusobnih povezanosti pojava u epizootiologiji, formiranje epizootioloških modela i shema zdravlja kao i analiza rizika, metode kontrole i zaštite od epizootija i bioterorizam i opšti principi zaštite od bioterorizma.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pojam i metode epizootiologije, uticaj enzootije i epizootije na karakteristike i zdravstveno stanje životinja. Epizootiološki pojmovi, osnovni principi karakterizacije infektivnih oboljenja. Morbiditet, mortalitet, stepen smrtnosti, prevalencija, incidencija. Vremenske i prostorne distribucije infektivnih bolesti. Epizootiološki faktori i determinante. Mikroorganizam, . Patogenost i virulencija virusa, bakterija, protozoa, gljivica. Načini delovanja mikroorganizama na funkcionisanje makroorganizma. Otpornost. Osnovni prijemčivosti i otpornosti životinja, opšte karakteristike specifične otpornosti na pojedine grupe mikroorganizama i na pojedine uzročnike infektivnih bolesti. Ulazna vrata mikroorganizma. Diseminacija. Imuni sistem tokom infekcije. Imunopatogeneza. Spoljašnji faktor. Osnovni principi epizootiološkog rada. Epizootiološke mere i strategije kontrole epizootija. Nadzor i praćenje epizootioloških podataka. tačkasta epizootija. Procena analize rizika (kvalitativna i kvantitativna).
   Sadržaj praktične nastave Student u epizootiološkoj laboratoriji upoznaje metode prikupljanja i prikazivanja epizootioloških podataka i na primerima obrađuje različite metode azalize podataka.
   Literatura
   1. Valčić M. (1998), Opšta epizootiologija
   2. Radojičić, Valčić i Đuričić (2011), Infektivne bolesti životinja – specijalni deo
   3. Thrusfield, M. (1995) Veterinary epidemiology. Blackwell,
   4. Dohoo, I. Et al. .(2003) Veterinary epidemiology res. AVC Inc. Charlottetown, Canada, Martin, W. S. i sar. (1987) Veterinary epidemiology, principles and methods, Iowa St. Un.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktičan rad, seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 35 Pismeni ispit 10
   Praktična nastava 25 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi
   Seminari