Navigacija

14D2I57 - Zoonoze i ekologija

Specifikacija predmeta
Naziv Zoonoze i ekologija
Akronim 14D2I57
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Sonja Obrenović
 3. prof. dr Dragan Bacić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta sticanje znanja iz oblasti zoonoza različite etiologije i tipa prenošenja, ekološkim faktorima koji utiču na pojavu, održavanje i širenje zoonoza, indeksom kontagioznosti, procenom rizika pojave i širenja bolesti, razvojem metoda efikasne kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja.
   Ishod Po uspešno završenom kursu student treba da zna da definiše osnovne epizootiološke determinante, da razume značaj praćenja pojedinih parametara važnih za pojavu kretanja, kontrole, suzbijanja i iskorenjivanje enzootija i epizootija; da razume međusobne povezanosti ekoloških parametara i zoonoza; da ume da formira epizootiološke modele i šeme zdravlja kao i analizu rizika; da razume potencijal bioterorizma i zaštitu od bioterorizma.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Antropozoonoze, zooantropoze, amfiksenoze, ortozonoze, metazoonoze, ciklozoonoze i saprozoonoze (pojava, načini širenja, razmere i metode kontrole); Opšti principi. Zaštita od specifičnih infektivnih bolesti životinja i ljudi. Bioklimatologija, vektori i njihova raširenost, održavanje uzročnika u prenosiocima (biološko i mehaničko), ekosistem i održivost uzročnika, faktori koji utiču na izmenu prijemčivosti vrste, transmisivne zarazne bolesti zoonoznog karaktera; Lokalnožarišne infekcije, biodiverzitet, patologija životne sredine i uticaj na pojavu i održavanje infekcije u rezervoarnim vrstama; Bioterorizam i nivoi biosigurnosti, promena patogenosti i bioinženjering u službi agresije (bakterija, virusi, toksini). Egzootične zoonoze- analiza rizika od pojave, širenje, kontrola i mere za iskorenjavanje, uticaj na ekonomski i socio-ekonomski položaj zemlje. Zoonoze izazvane spirohetama. Zoonoze izazvane mikoplazmama. Zoonoze izazvane hlamidijama i rikecijama. Antraks ljudi i životinja, pojava, i suzbijanje. Modeli aktivnog nadzora distriktnih infekcija Mere profilakse i edukacija stanovništva. Rabdovirusne infekcije; Arbovirusne infekcije, hemoragične groznice (Krimska kongo, Denga, Marburg, Ebola, Hantanvirusna infekcija, Omska i dr.), Orto i paramiksovirusne infekcije (Influenca, Nipah, Hendra). Poksvirusne infekcije
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Colville .J, Berryhill D.: Handbook of Zoonoses: Identification and Prevention, St. Louis, Mo, London, Mosby Elsevier, 2007
   2. Radojičić S., i sar.: Infektivne bolesti životinja-specijalni deo, autorsko izdanje, Beograd, 2011
   3. Beran WG.: Handbook of Zoonoses, Second Edition: Viral Zoonoses CRC Press, 1994.
   4. Steele JH: CRC handbook Series in Zoonoses, Section A: bacterial, Rickettsial and mycotic Diseases, Volume I, 1979.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 35
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 25