Navigacija

14D2I58 - Virusne bolesti pčela

Specifikacija predmeta
Naziv Virusne bolesti pčela
Akronim 14D2I58
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Sonja Obrenović
 3. prof. dr Dragan Bacić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta da polaznike upozna sa: epizootiološkom slikom virusnih bolesti u Evropi i kod nas, virusnim infekcijama pčela, izvorima infekcije, zaraženim pčelinjim društvima, obolelim leglom, maticama i prirodni rojevima, patogenezom virusnih infekcija pčela, morfološkim i biohemijskim karakteristikama virusa, procenom rizika pojave i širenja bolesti, razvojem metoda efikasne kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja infektivnih bolesti pčela.
   Ishod Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja: definisanje osnovnih epizootioloških determinanti, praćenje pojedinih parametara od značaja za pojavljivanje, kretanje, kontrolu, suzbijanje i iskorenjivanje virusnih bolesti pčela; definisanje međusobnih povezanosti pojava u epizootiologiji; formiranje epizootioloških modela zdravlja kao i analiza rizika; Zaštita od specifičnih infektivnih bolesti insekata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Paraliza pčela (akutna i hronična) pojava, kretanje i mere za iskorenjivanje, metode aktivnog nadzora. Mešinasto leglo, pojava i uticaj bioklimatskih pojava i na nastanak i širenje bolesti. Bolest deformisanih krila i bolest oblačnih krila. Infekcije izazavane Kašmir i Apis iredescentnim virusom. Uticaj i kontrola matica na prisustvo virusnih infekcija kod pčela, kontrola uvoza matica i razmene genetskog materijala u pelarstvu (paketni rojevi, matice i dr.) na pojavu i širenje virusnih infekcija pčela. Delovanje različitih stres faktora na pčelinju zajednicu i širenje virusnih infekcija. Uvoz matica- analiza rizika, Aethina tumida, akarina Tropilaelaps clarae, Priprema i javna odbrana seminarskih radova. Serološke metode dijagnostike, primena ELISA test, SN test, TFA, PCR testa. Kultivacija virusa i njihova identifikacija, kulture tkiva, determinacija i tipizacija, primena bioloških metoda u laboratorijskom radu i formiranje banke virusa.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Graham JM, Ed, The hive and the honey bee, Dadant & Sons, Hamilton, Illinois, USA, 2002
   2. Hisao Aruga, 1994, Principles of Sericulture, CRC Press, 266
   3. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition 2008, www.oie.int
   4. Shimanuki, Hachiro, and David Knox A, 1990, Diagnosis of Honey Bee Diseases, US, Department of Agriculture, Agriculture Handbook No AH-690
   5. Clark, T B 1978b, A filamentous virus of the honey bee, Journal of Invertebrate Pathology 32:332-340.
   6. Genersch, E , M. Aubert Emerging and re-emerging viruses of the honey bee (Apis mellifera L.) Vet. Res. (2010) 41:54
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava, diskusija po zadatim temama, praktični rad, priprema seminarskog rada
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 35
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 25