Navigacija

14D2I59 - Infektivne bolesti životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Infektivne bolesti životinja
Akronim 14D2I59
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Sonja Obrenović
 3. prof. dr Dragan Bacić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta upoznavanje studenata sa epizootiologijom, etiologijom, patogenezom, kliničkom slikom, indeksom kontagioznosti, obdukcionim nalazom, patohistološkim promenama, dijagnozom, terapijom i profilaksom infektivnih bolesti životinja, mehanizmima virulencije i patogenosti mikroorganizama, diferencijalna dijagnostika značajnih oboljenja, procena i analiza rizika, ekološki i drugi uslovi za širenje infektivnih oboljenja, uslovi koji mogu da izazovu izmenu virulencije, razvoj metoda efikasne kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja infektivnih bolesti i bioterorizam i pojava novih bolesti
   Ishod definisanje osnovnih epizootioloških determinanti – poznavanje osnovnih mehanizama promene virulencije i patogenosti mikroorganizama – osnovnih mehanizama odbrane od infekcijje, funkcionisanje imunog sistema u toku infekcije, imunopatogeneze i mehanizama oštećenja tkiva tokom infekciej- praćenje pojedinih parametara od značaja za pojavljivanje, kretanje, kontrolu, suzbijanje i iskorenjivanje enzootija i epizootija, analiza epizootioloških podataka, prostorno i vremenski definisanje kretanja infektivnih bolesti (enzootija i epizootija), definisanje osnovnih principa vanrednih nacionalnih planova, ocena osnovnih karakteristika dijagnostičkih testova, definisanje povezanosti pojava u epizootiologiji, formiranje epizootioloških modela i shema zdravlja kao i analiza rizika, metode kontrole i zaštite od epizootija, bioterorizam i zaštita od bioterorizma. Opšti principi, Zaštita od specifičnih infektivnih oboljenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Opšta infektologija, razvojni put infektologije, značaja infektivnih bolesti, epizootiološki aspekti, metode kontrole i zaštite od epizootija, patogeneza infektivnih bolesti, kliničke odlike infektivnih bolesti, opšti principi dijagnostike infektivnih bolesti, procena značaja dijagnostičkih testova i metoda, procena razultata dijagnostičkih testova profilaksa (opšta i specifična) infektivnih bolesti mere kontrole infektivnih bolesti, iskorenjivanje infektivnih bolesti, analiza rizika, boterorizam. 2. Specijalna infektologija, infektivne bolesti značajne za veći broj vrsta životinja (multispedijes), oboljenja čiji su uzročnici prikadnici iste vrste ili roda, infektivne bolesti goveda, infektivne bolesti ovaca i koza, infektivne bolesti konja, infektivne bolesti svinja, infektivne bolesti ptica, infektivne bolesti lagomorfa i neklasifikovane infektivne bolesti životinja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Sonja Radojičić, Miroslav Valčić i Bosiljka Đuričić: Infektivne bolesti životinja – specijalni deo. Bograd, 2011
   2. Valčić M: Specijalna epizootiologija, FVM, Beograd, 2004.
   3. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition 2008. www.oie.int
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktičan rad,
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 25 Usmeni ispit 35
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari