Navigacija

14D2I61 - Patologija

Specifikacija predmeta
Naziv Patologija
Akronim 14D2I61
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 2. prof. dr Darko Marinković
 3. prof. dr Vladimir Kukolj
 4. doc. dr Ivana Vučićević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 20.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da studenti prodube znanja iz mehanizama nastanka i morfologije osnovnih patoloških procesa sa osvrtom na subletalna i letalna oštećenja, cirkulatorne poremećaje, zapaljenja, akomodacioni rast, onkologiju i teratologiju. Upoznavanje sa osobenostima i komparativnim razlikama patoloških procesa u pojedinim organskim sistemima u vezi sa imunološkim, genetskim, metaboličkim poremećajima i infektivnim agensima.
   Ishod Student treba da stekne znanja i veštine koje će mu omogućiti samostalno obavljanje dijagnostike i naučno-istraživačkog rada iz oblasti patologije
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Subletalna i letalna oštećenja ćelije. Kriterijumi smrti ćelije. Promene na ćelijskim organelama, citoplazmi i ekstracelularnom matriksu. Oblici i ishod nekroze. Apoptoza. Hiperemija. Pletora. Krvavljanje. Ishemija. Infarkt. Tromboza. Diseminovana intravaskularna koagulacija. Embolija. Metastaza. Poremećaji u mikrocirkulaciji. Zbivanja u okviru leukocita. Hemijski medijatori inflamacije. Forme i karakteristike akutne inflamacije. Infektivni granulomi. Regeneracija. Organizacija. Zarastanje rana. Faktori obnavljanje tkiva. Imunodeficijencije. Autoimune bolesti. Etiologija, rast i metastaza tumora. Imunološka reakcija na tumor. Učestalost i pojavljivanje tumora. Nomenklatura i sistematika tumora. Patologija gastrointestinalnog sistema, jetre, bilijarnog sistema i egzokrinog pankreasa. Patologija respiratornog sistema. Patologija srca i krvnih sudova. Patologija hematopoeznog sistema. Patologija kostiju, zglobova i mišića. Patologija nervnog sistema. Patologija reproduktivnog sistema. Patologija kože. Praktična nastava iz patohistologije i imunohistohemije. Uzimanje uzoraka. Izbor fiksativa. Priprema za bojenje. Histohemijske metode bojenja. Molekularne metode u patologiji. Obdukcija i obdukcijski protokol. Deskriptivna patologija. Digitalna fotografija.
   Sadržaj praktične nastave Rad u obdukcionoj sali, priprema i analiza histoloških preparata
   Literatura
   1. Milijana Knežević i Milijan Jovanović, Opšta patologija, Beograd 1999, Makarije
   2. Jovanović Milijan, Aleksić-Kovačević Sanja, Knežević Milijana, Specijalna veterinarska patologija, drugo izdanje, 2019, Udruženje veterinarskih patologa Srbije, Beograd
   3. Donald McGavin M, James Zachary F, Pathologic basis of veterinary disease,
   4. Jubb KVF, Peter Kennedy C, Palmer Nigel, Pathology of Domestic Animals, Academic Press, Inc. ISBN 0-12-391602-X, 1993
   5. Donald Meuten J, Tumors in domestic animals
   6. Marinković Darko, Nešić Vladimir, Tehnika obdukcije životinja sa osnovama tanatologije, Pomoćni udžbenik, 2013, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Beograd
   7. Nešić Slađan, Vučićević Ivana, Praktikum iz patohistologije za studente Fakulteta veterinarske medicine, 2018, Naučna KMD, Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktična nastava, priprema seminarskog rada, odbrana seminarskog rada, prezentacija na času
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20