Navigacija

14D2I64 - Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla
Akronim 14D2I64
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Mirjana Dimitrijević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov nema uslova
   Cilj predmeta Da studentima doktorskih studija značajno proširi znanja stečena na osnovnim studijama tokom pohađanja kursa iz «Higijena i tehnologija mesa» i «Higijena i tehnologija mleka»; osposobi studenta za potpuno sagledavanje značaja zagađivača, puteva kontaminacija, dijagnostike istih kao i mogućih implikacija.
   Ishod Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja: detaljno poznavanje kontaminenata, puteva kontaminacije i rizika; poznavanje metaboličkih puteva i dijagnostike; poznavanje mogućnosti dekontaminacije i postupka sa kontaminiranim namirnicama animalnog porekla .
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave ANTIMIKROBNI LEKOVI , ANABOLICI I TRANKILAJZERI :putevi kontaminacije, farmakološko toksikološki značaj, metabolizam, toksični značaj, dijagnostika, MRL, zakonski propisi. TEŠKI METALI I ARSEN, POLIHLOROVANI BIFENILI I DIOKSINI : putevi kontaminacije, toksični značaj, dijagnostika, dekontaminacija, zakonski propisi.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla, Udžbenik, 2011 (ISBN 978-86-6021-034-2; COBISS.SR-ID 182291212); Autori: Vlado Teodorović i Mirjana Dimitrijević, Fakultet veterinarske medicine, Beograd;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari