Navigacija

14D2I68 - Primarna proizvodnja namirnica animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Primarna proizvodnja namirnica animalnog porekla
Akronim 14D2I68
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov nema
   Cilj predmeta da student dobije potrebna znanja o mesu različitih vrsta životinja, mleku, jajima, ribi i drugoj hrani animalnog porekla, da student upozna osnovne principe proizvodnje namirnica (GMP dobra proizvodna praksa, GHP dobra higijenska praksa): student upozna sirovine kao supstrat i sagleda sve uticaje procesa dobijanja na higijensku ispravnost i kvalitet gotovog proizvoda.
   Ishod Studenti treba da budu osposobljeni da stečena znanja upotrebe kao osnov za savladavanje HACCP sistema kontole i drugih integrisanih sistema u kontroli bezbednosti hrane.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uzgoj i dobrobiti životinja. Ishrana životinja i uticaj ishrane na buduću sirovinu, meso odnosno mleko. Stres i njegove posledice na higijensku ispravnost i kvalitet sirovine. Operacije klanja: usklađivanje sa savremenim problemima povezanih sa pojavom određenih bolesti kao i sa dobrobiti životinja. Hemijski sastav, građa, osobine mesa i mleka. Postmortalnim procesi u mesu.Fiziologija mlečne žlezde.
   Sadržaj praktične nastave praktična nastava u pogonima industrije mesa i mleka, farmama i laboratorijama katedre
   Literatura
   1. Meulen van der B, Velde van der M, 2004, Food safety law, Wageningen academic, Publishers
   2. Gracej JF, 1981, Thornton’s meat higiene, Britich library.
   3. Vuković I, 2012, Osnovi tehnologije mesa, 3 izdanje, VKS, Beograd
   4. Barbut S, 2002, Poultry products processing, CRC Press
   5. Stojanović L, Vera Katić, 2004, Higijena mleka, VKS, Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, priprema seminara, javno izlaganje i javna diskusija, praktična nastava u pogonima industrije mesa i mleka, farmama i laboratorijama katedre.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30