Navigacija

14D2I70 - Ishrana farmskih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Ishrana farmskih životinja
Akronim 14D2I70
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Šefer
 2. prof. dr Radmila Marković
 3. prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović
 4. prof. dr Branko Petrujkić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da produbi znanja studenta iz ishrana; osposobi ih da formulacijom obroka očuvaju zdravlje životinja i postizanje maksimalne proizvodnje; osposobi studente za sagledavanje različitih fizioloških procesa u organizmu životinja usled grešaka u ishrani a kao rezultat loše proizvodnje i čuvanja hrane ili grešaka u sastavljanju obroka; veza ishrane i pojedinih oboljenja životinja - prevencija i terapija.
   Ishod Sticanje novih saznanja i veština u okviru ishrane kao i osposobljavanje za svakodnevni samostalni rad u institucijama neposredno vezanim za proizvodnju životinja; poznavanje i razumevanje principa ishrane različitih proizvodnih kategorija životinja uz uvažavanje specifičnosti i razlika; uočavanje nepravilnosti i problema do kojih dolazi zbog neadekvatne ishrane.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fiziološke osobenosti ishrane životinja. Iskorišćavanje i izbor hraniva za različite vrste i kategorije. Potrebe u hranljivim materijama. Uticaj ishrane na reprodukciju. Ishrana priplodnih, mladih i životinja u tovu i uticaj na kvalitet mesa. Nutritivni poremećaji i dijetetske mere.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. Opšta ishrana- Dragan Šefer, Zlatan Sinovec, FVM, 2008.
   2. 2. Ishrana domaćih životinja- Jovanović R., Dujić D., Glamočić D.: Stylos-izdavaštvo, Novi Sad, 2000.
   3. 3. Bezbednost hrane za životinje- Marković R., Petrujkić B., Šefer D., FVM, 2010.
   4. 4. Mikotoksini- pojava, efekti i prevencija- Sinovec Z., Resanović R., Sinovec S., Caligraph, Beograd, 2006.
   5. 5. Ishrana domaćih životinja- Nemanja Ševković, Simeon Pribićević, Isidor Rajić, Naučna knjiga, 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivno učenje uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije i filmovi), seminarski radovi. Praktičan rad u laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku, praktičan rad na terenu (fabrike hrane za životinje i farme).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20