Navigacija

14D2I71 - Ishrana životinja i kvalitet hrane animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Ishrana životinja i kvalitet hrane animalnog porekla
Akronim 14D2I71
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Šefer
 2. prof. dr Radmila Marković
 3. prof. dr Dragan Vasilev
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Osposobljavanje studenata za uočavanje povezanosti između ishrane životinja u intenzivnom stočarstvu i parametara prinosa i kvaliteta mesa i kvaliteta drugih namirnica animalnog porekla.
   Ishod Sticanje znanja vezano za izbor hraniva i njihov međusobni odnos kao i dodatke hrani za životinje koji utiču na parametre prinosa i kvaliteta mesa i kvalitet drugih namirnica animalnog porekla.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Energetska i proteinska hraniva i ishrana životinja. Značaj minerala i vitamina. Omega-6 i -3 masne kiseline i značaj u hrani animalnog porekla. Parametri prinosa mesa. Parametri kvaliteta mesa. Primeri uticaja izbora hraniva na parametre prinosa, kvaliteta i nutritivne vrednosti mesa, kao i druge hrane animalnog porekla.
   Sadržaj praktične nastave Ocena parametara prinosa i kvaliteta mesa životinja sa različitih farmi (ista rasa-različita ishrana).
   Literatura
   1. 1. Opšta ishrana- Dragan Šefer, Zlatan Sinovec, FVM, 2008.
   2. 2. Ishrana domaćih životinja- Jovanović R., Dujić D., Glamočić D.: Stylos-izdavaštvo, Novi Sad, 2000.
   3. 3. Bezbednost hrane za životinje- Marković R., Petrujkić B., Šefer D., FVM, 2010.
   4. 4. Mikotoksini- pojava, efekti i prevencija- Sinovec Z., Resanović R., Sinovec S., Caligraph, Beograd, 2006.
   5. 5. Ishrana domaćih životinja- Nemanja Ševković, Simeon Pribićević, Isidor Rajić, Naučna knjiga, 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivno učenje uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije i filmovi), seminarski radovi. Praktičan rad u laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku, praktičan rad na terenu (fabrike hrane za životinje i farme).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20