Navigacija

14D2I72 - Bezbednost hrane za životinje

Specifikacija predmeta
Naziv Bezbednost hrane za životinje
Akronim 14D2I72
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Šefer
 2. prof. dr Radmila Marković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Sticanje znanja o hranivima i njihovoj klasifikaciji, načinima proizvodnje, prerade i konzervisanja hrane za životinje, i faktorima koji utiču na kvarenje hrane, o uticaju higijenske ispravnosti i hemijskog sastava hraniva i hrane za životinje na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate različitih proizvodnih kategorija i životinjskih vrsta, kao i na kvalitet namirnica animalnog porekla.
   Ishod 1. Prepozna uslove pod kojima može da dođe do kvara hrane za životinje kao i da prepozna promene ukoliko je do njih već došlo. 2. Definiše stepen promene kvaliteta hrane za životinje i njen uticaj na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate životinja hranjenih takvom hranom. 3. Bude sposoban da uoči nepravilnosti i probleme do kojih dolazi zbog neadekvatne ishrane
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Čuvanje hrane za životinje. Konzervisanje hrane za životinje. Pripremanje hrane za životinje. Kvarenje i škodljivost hrane za životinje: fizički, hemijski i biološki faktori. Značaj bakterija i plesni. Paraziti hrane. Trovanje hranom: mikotoksini, organski otrovi, neorganske materije. Propisi o maksimalno dozvoljenim štetnim i zabranjenim materijama u stočnoj hrani.
   Sadržaj praktične nastave Uzimanje uzoraka. Organoleptički pregled. Određivanje upotrebljivosti hrane za životinje. Osnovi analitičkih postupaka: hemijske, mikotoksikološke i bakteriološke analize.
   Literatura
   1. 1. Opšta ishrana- Dragan Šefer, Zlatan Sinovec, FVM, 2008.
   2. 2. Ishrana domaćih životinja- Jovanović R., Dujić D., Glamočić D.: Stylos-izdavaštvo, Novi Sad, 2000.
   3. 3. Bezbednost hrane za životinje- Marković R., Petrujkić B., Šefer D., FVM, 2010.
   4. 4. Mikotoksini- pojava, efekti i prevencija- Sinovec Z., Resanović R., Sinovec S., Caligraph, Beograd, 2006.
   5. 5. Ishrana domaćih životinja- Nemanja Ševković, Simeon Pribićević, Isidor Rajić, Naučna knjiga, 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivno učenje uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije i filmovi), seminarski radovi. Praktičan rad u laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku, praktičan rad na terenu (fabrike hrane za životinje i farme).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20