Navigacija

14D2O01 - Integracija metabolizma i funkcije organa domaćih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Integracija metabolizma i funkcije organa domaćih životinja
Akronim 14D2O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Jovanović
 2. prof. dr Danijela Kirovski
 3. prof. dr Miodrag Lazarević
 4. prof. dr Natalija Fratrić
 5. prof. dr Dragan Gvozdić
 6. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 7. prof. dr Sunčica Borozan
 8. prof. dr Jelena Ajtić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta obavezan
   Uslov -
   Cilj predmeta - da studentima funkcionalno produbi specifična znanja stečena na kursu "Biohemija" na osnovnim studijama; - osposobi studenta za kompleksno sagledavanje sistema normalnih metaboličkih transformacija u organizmu životinja i postavi bazu za kasnije razumevanje promena istih tokom bolesti; - da omogući efikasno usvajanje znanja na predmetima potonjih godina studija.
   Ishod Po uspešno završenom kursu studenti će usvojiti sledeća znanja: - detaljno poznavanje molekulske građe enzima, mehanizama i zakonitosti enzimske katalize; - poznavanje metaboličkih prednosti i rizika oksidativnog metabolizma u ćeliji i molekulskih mehanizama i strategije antioksidativne zaštite u organizmu; - deteljno poznavanje metaboličkih procesa specifičnih za sva pojedinačna tkiva i organske sisteme; - mehanizme integracije i regulacije metaboličkih procesa koji se odvijaju u različitim tkivima; - specifičnosti metabolizma u organizmu preživara, ptica i riba.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Termodinamika biohemijskih reakcija i transporta kroz membrane. Mehanizmi transporta. Enzimska kinetika, struktura, katalitički centar, katalitičke strategije. Aktivacija - inhibicija. Biološke oksidacije: respiracioni lanac i oksidativna fosforilacija; slobodni radikali i antioksidatvna zaštita. Regulacija metabolizma: Alosterna, kovalentna, koncentracija enzima, ćelijski odeljci, metabolička specijalizacija tkiva. Repetitorijum glavnih metaboličkih puteva, njihova povezanost i regulacija. Hormonska kontrola metabolizma. Uticaj uzimanja i uskraćivanja hrane na metabolizam. Metabolizam u tkivima: Ćelije krvi i hematopoeznih tkiva; proteini krvi; proteini akutne faze; lipoproteini krvi. Skeletni mišići, glatkomišićno tkivo, miokard; proteini mišićne kontrakcije. Jetra. Bubreg. Mozak. Oko. Kostno tkivo. Koža. Mlečna žlezda. Metabolizam hormona. Telesne tečnosti značajne za reproduktivne procese. Metabolizam preživara, ptica i riba.
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Mihailović M. Jovanović I. (2008) Biohemija,V izd., Naučna, Beograd.
   2. Stojić. V. (2007) Veterinaska fiziologija, Naučna, Beograd.
   3. Biochemistry, A Short Course (2010) John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, W. H. Freeman and Company, New York, USA.
   4. Fundamentals of Biochemistry, Life at the Molecular Level (2013) Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc.
   5. Principles of Biochemistry (2012) Laurence A. Moran, H. Robert Horton, K. Gray Scrimgeour, Marc D. Perry. 5th ed., Pearson.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave - Teorijska nastava, predavanja, audio-vizuelne prezentacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20