Navigacija

14D2O02 - Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti

Specifikacija predmeta
Naziv Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti
Akronim 14D2O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 2. prof. dr Ivan Vujanac
 3. doc. dr Ivana Vučićević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta obavezan
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Upoznavanje sa molekularnim i celularnim mehanizmima poremećaja ćelija i tkiva pojedinih organa i sistema organa kod domaćih životinja i njihovim uticajem na kliničke manifestacije bolesti, radi lakšeg razumevanja metoda istraživanja različitih poremećaja u kliničkoj patologiji i terapiji pojedinih vrsta životinja.
   Ishod Student treba da razume vezu između strukturnih i funkcionalnih oštećenja ćelija, tkiva i organa, zna mehanizme oštećenja ćelija, tkiva i organa, vrste i karakteristike patomorfoloških promena i njihove kliničke manifestacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Odgovor ćelija i tkiva na oštećenja, degeneracija i ćelijska smrt, inflamacija, promene u rastu, onkogeneza i teratogeneza. Sistemski poremećaji i kliničke manifestacije. Oštećenja ćelija i tkiva digestivnog, respiratornog, kardiovaskularnog, hematopoetskog, urogenitalnog, nervnog, endokrinog sistema i kože. Kliničke manifestacije oštećenja pojedinih sistema, metode ispitivanja.
   Sadržaj praktične nastave Samostalni istraživački rad
   Literatura
   1. Knežević Milijana, Jovanović M: Opšta patologija, Makarije, Beograd, 2009.
   2. Jovanović M, Knežević Milijana, Aleksić-Kovačević Sanja, Specijalna veterinarska patologija, FVM, Beograd, 2012.
   3. McGavin MD, Carlton WW, Zachary JF, Carlton W, McGavin D: Thomson's Special Veterinary Pathology, 5th edition, Mosby, St Louis, 2011
   4. Cotran RS, Robbins SL, Kumar V: Robbins Basic Pathology, 8th edition, Saunders, Philadelphia, 2010
   5. Trailović D: Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, seminari, javno izlaganje i diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10