Navigacija

14I1I02 - Francuski jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik
Akronim 14I1I02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. Jelena Milošević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov
   Cilj predmeta Osposobljavanje studenata za sporazumevanje na francuskom jeziku u govoru i pisanju sa ljudima iz frankofonih zemalja, ovladavanje stručnim terminima i razumevanje stručnih tekstova.
   Ishod Student treba da ume da koristi stručnu literaturu, da napiše ili prevede pismo, da koristi osnovne jezičke strukture i leksički fond u svakodnevnom govoru.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Vokalni i konsonantski sistem francuskog jezika, vezivanje i intonacija, rod i broj imenica, članovi, prisvojni, pokazni i neodređeni pridevi, lične, povratne, pokazne, neodređene i odnosne zamenice, rod i broj i komparacija opisnih prideva, osnovni i redni brojevi, prezent, futur i perfekat određenih glagola, impertiv, osnovni prilozi za vreme, mesto i količinu, sve vrste negacija i postavljanje pitanja.
   Sadržaj praktične nastave Čitanje tekstova vezanih za naučne oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, traženje zadate informacije u tekstu, naslućivanje značenja rečenice, izlaganje sadržaja pročitanog teksta, parafraziranje pročitanog teksta. Savladavanje osnovnih formula pri susretu i pozdravljanju, traženje i davanje ličnih informacija, zahvaljivanje, izražavanje: želje, komplimenata, žaljenja, slaganja i neslaganja, oklevanja, dopadanja, potrebe, interesovanja, suprotsavljanja, straha, iznenađenja, zabrane, volje, sumnje, pozivanje na sastanak, prihvatanje i odbijanje.
   Literatura
   1. Francuski za medicinski, stomatološki, farmaceutski, veterinarski i defektološki fakultet
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Audio-vizuelna metoda, komunikativni pristup, tradicionalna metoda.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari