Navigacija

14I1I05 - Uvod u veterinarsku kliničku praksu

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u veterinarsku kliničku praksu
Akronim 14I1I05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vojislav Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta Upoznavanje sa perspektivom i specifičnostima veterinarske kliničke prakse i mogućnostima efikasnijeg pripremanja za rad u kliničkoj praksi kroz izbor dgovarajućih programa u toku studiranja
  Ishod Student treba da upozna pojedine oblike veterinarske delatnosti, pre svega iz oblasti veterinarske kliničke prakse, razume značaj adekvatnog obrazovanja za kvalitetno obavljanje veterinarske prakse i nauči (ume) da priđe i fiksira životinju, otvori karton i pomogne veterinaru tokom kliničkog pregleda i izvođenja određenih procedura
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicija veterinarske profesije i oblici delatnosti veterinara
  Sadržaj praktične nastave Vežbe u veterinarskim ambulantama na Fakultetu i vanfakuletskim nastavnim bazama i pomaganje veterinarima u prihvatu životinja, uzimanju anamaneze, držanju i fiksiranju, pregledu, evidenciji, zatim u nezi i ishrani bolesnih životinja. Studenti mogu da izaberu veterinarsku ambulantu sa spiska ponuđenih ambulanti, u kojoj će provesti po 2 sata nedeljno
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava uz korišćenje PowerPoint prezentacija, slika i filmova, praktična dežurstva u veterinarskim ambulantama i uvođenje u rad sa pacijentima, od prihvata životinja, uzimanja anamneze, držanja i fiksiranja, do intenzivne nege i ishrane bolesnih životinja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 15